Leserbrev

RRH og Rauma kommune i samme båt

Torbjørn Rødstøl.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev

Saken om støtte til et fellesprosjekt for reiseliv og handel i forhold til vertskapsfunksjonen, var oppe i formannskapet 06.05. Undertegnede fikk flertall i formannskapet for at søknad om støtte må fremmes for kraftfondet og ikke for Rauma kommune.

Rauma Arbeiderparti v/Per Vidar Kjølmoen hadde 12. mai et leserinnlegg om saken i ÅA der han mener kommunen er for bakpå i forhold til dette vedtaket.

Enigheten vår går nok på at RRH er i en svært vanskelig situasjon, både grunnet koronasituasjonen og andre forhold. Det vi er uenige om er hvor et eventuelt støttebidrag skal komme fra.

Rauma kommune er i den heldige situasjon at vi har et kraftfond med årlige millionbeløp i påfyll. Dette er midler som ikke berører kommunens andre budsjetter, og er kommunenes redskap og ressurs for støtte til næringslivet.

Som motstykke til dette har vi en driftssituasjon i kommunen som nærmer seg det jeg vil betegne som alarmerende, og rådmannen antyder smertelige driftskutt allerede i høst før vi starter på neste års budsjett. Vi hadde et avvik pr. mars på -12,3 mill., og en prognose på -15 mill. ved årets slutt. Da hensyntatt alle kjente kompensasjoner for koronautgifter. Etter denne prognosen er det dukket opp ytterligere negative elementer for kommuneøkonomien, og vi vil nok på kommunestyremøtet få informasjon om en betydelig verre situasjon.

Kommunen har et mikroskopisk disposisjonsfond på 1 mill. som eneste buffer for svikt i driftsforutsetningene. Et fond som i forhold til anbefalinger burde vært enormt mye større, og som et samstemt kommunestyre gang på gang har sagt må styrkes, uten at vi har klart det.

Det er fra dette fondet det er tenkt å ta tilskuddsbeløpet til RRH. Altså å redusere fondet med ¼ før vi skal til å kutte i vitale tjenester. Etter min vurdering har vi allerede sikret oss billetten til Robek. Jeg har også vært med så lenge i kommunepolitikken at jeg vet hvor vanskelig det er å ta inn igjen et driftsunderskudd. Dette må deles opp i årlige avdrag og kommer som en ekstra belastning på et fra før skrapet budsjett.

Jeg håper alle ser at å angripe dette fondet er å skyte seg selv i foten. Det blir også uforståelig for meg, når vi har dedikerte midler i kraftfondet til støttetiltak.

Forslaget jeg fremmet på formannskapsmøtet 06.05. var gjort i full fart, og jeg vil i kommunestyret fremme et mer presist forslag som lyder:

Søknaden kan ikke imøtekommes.

RRH anmodes om å sende en ny og bearbeidet søknad til kraftfondet om støtte til det ettårige fellesprosjektet for reiselivet. Kraftfondet er det organ som disponerer kommunens økonomiske pott til støtte for næringslivet.

Kommunestyret vil samtidig oppfordre kraftfondet til å vurdere støtte til fellesprosjektet ut fra fondets ressurser, og den situasjon koronakrisen har skapt for RRH.