Leserbrev

Hytterenovasjon i Rauma, svar til Kristian Marstein Brøste

"RIR ønsker å være et selskap med gode løsninger og god service til innbyggerne våre."
Leserbrev

Jeg har lyst til å prøve å løfte blikket litt. Hvilken tid er vi inni? Vi ser en voldsom holdningsendring til forsøpling og forurensning. Plast i havet og i naturen får de fleste til å protestere. Hva skal samfunnet vårt, det vil si vi, gjøre med denne situasjonen?

Vi som driver renovasjon i kommunene våre er kanskje over middels interessert i spørsmålet om hvordan vi kan hindre at folk brenner avfallet sitt selv på et bål, eller graver det ned bak uthuset, eller kaster det på havet eller i en skråning.

Jeg tror at løsningen på mange av disse forurensningssituasjonene er å gjøre det lettere for folk å bli kvitt avfallet på en lovlig og miljøvennlig måte. Og lovverket pålegger alle kommuner å samle inn husholdningsavfall, både fra faste boenheter og fra fritidsboliger. Det vil si at kommunene MÅ ha et tilbud om å bli kvitt avfall fra fritidsboliger i kommunen. Det har man egentlig ikke hatt tidligere i Rauma kommune, men det har vært diskutert i flere år hvordan man skulle tilfredsstille lovens krav. I forbindelse med at Rauma gikk inn i RIR, var det naturlig å kopiere løsningen ved sette ut hyttecontainere slik det er gjort i alle de andre RIR-kommunene i over 20 år. Men egentlig har altså ikke innføring av hytterenovasjon med overgangen til RIR å gjøre. Vi hjelper bare til med å innføre en ordning som kommunen er pliktig til å ha.

Hvor disse hytteconteinerne skal stå, trenger vi imidlertid hjelp med å finne ut av. Som Kristian Marstein Brøste skriver har vi et problem med veifarende der vi har plassert slike containere ved offentlig vei. Hvis dere har andre forslag som er mer effektivt rettet mot hytteeiere, vil vi gjerne ha tips om dette. Det gjelder også antall steder i kommunen.

Men så har vi også et lovverk som har som sitt bærende prinsipp at forurenser skal betale. Den som produserer avfall skal altså betale for å bli kvitt denne «forurensningen». Det gjelder også hytterenovasjon. Og myndighetene har bestemt (gjennom en veileder fra Miljødirektoratet, M-258 i 2014) at kostnaden ved å drive hytterenovasjon skal dekkes av alle som har hytte gjennom et gebyr. Gebyret skal altså dekke kostnadene, det er ikke lov for et renovasjonsselskap eller en kommune å tjene penger på renovasjon. Men når kostnadene skal fordeles likt på alle hyttene i kommunen, «og således ikke gjenspeile den faktiske bruk den enkelte hytteeier benytter seg av tilbudet» (sitat fra veilederen), er dette altså et spleiselag som alle hytteeiere må være med på. Og det er gitt uttrykkelig oppmerksom på at det ikke er noen fritaksgrunn at eieren bor i kommunen og betaler husholdningsrenovasjon fra før.

I debatten i politiske organ i Rauma kommune i fjor sommer, var det ønske om å frita enkelte områder, men det endte med at Rauma ikke ville lage en egen ordning som var avvikende fra de øvrige RIR-kommunen. Det ble imidlertid vedtatt et oversendelsesforslag til styret i RIR, hvor kommunestyret i Rauma ba om at det ble sett på muligheten av å frita fjellhytter/seterbuer uten strøm, veg eller innlagt vann i hele RIR-området. Styret har ikke ønsket å åpne for en slik prosess. I stedet for å frita hele områder, som da må omfatte alle boliger i dette området, vil styret at lovens mulighet for at enkelte eiendommer kan søke om og få fritak etter visse regler, uavhengig av hvor den ligger, skal benyttes.

Alternativet for Rauma var å gå inn i ReMidt, som består av 17 kommuner i Trøndelag og på Nordmøre. Om selvbestemmelsen hadde blitt større der er tvilsomt. Når det gjelder hytterenovasjon skriver de på sin hjemmeside: «Alle med hytter, fritidsboliger eller andre bygninger som benyttes til slikt formål, skal ha et tilbud om renovasjonstjenester og må da betale renovasjonsgebyr.»

RIR ønsker å være et selskap med gode løsninger og god service til innbyggerne våre, og tar derfor selvsagt imot forslag til forbedringer. Og til opplysning: det er fortsatt J.O.Moen Miljø AS som er våre gode hjelpere til å nå dette målet i Rauma.