Leserbrev

Spørsmål til rådmannen knyttet til del-/heltid i helse- og omsorgssektoren

"Hvordan er status i Rauma hva gjelder bruk av deltid versus heltid og begrunnelse?"

Arne Steffen Lillehagen.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

Den senere tid har vi via media lokalt, nasjonalt og nasjonale TV–kanaler blitt oss fortalt at vi mangler helsefagarbeidere generelt og sykepleiere spesielt. Vi blir oss fortalt at det mangler sykepleiere, og verre kan det bli.

I siste utgivelse av Kommunal Rapport nr 23 av 22. august, blir FAFO-forsker Leif. E. Moland intervjuet av nevnte tidsskrift. Han uttaler at han er skuffet over deltidsdebatten. Han synes politikerne burde la være å snakke om deltid som om de fortsatt lever i 1994.

Med min kunnskap er FAFO en stiftelse som eies av Arbeiderpartiet og Landsorganisasjonen i Norge.

Jeg har registrert at noen partier har gjort dette til en viktig valgkampsak ved dette lokalvalget. Vi har sett TV- innsalg og sett reportasjer, og synes dette er krevende spørsmål som må belyses, og hvor fakta må framlegges.

På spørsmål til forskeren fra Kommunal Rapport, blir det stilt spørsmål om hva lokalpolitikerne kan gjøre for å redusere deltid?  Han svarer følgende: «De kan starte med å spørre om situasjonen i sin kommune. Administrasjonen må gi en oversikt over fordeler og ulemper ved deltid. Så bør heltid inn i strategiske planer.»

Denne utfordring tar jeg, og det er motivasjonen for å stille spørsmålet:

Hva er status i Rauma ?

Gjennom mine år i Rauma-politikken har jeg fått framstilt at også vi har våre utfordringer. Det har undret meg lenge at en yrkesgruppe som er så viktig i en stor kommunal sektor har mye bruk av deltid. Vi får også høre at framover blir dette stadig mer krevende. Jeg undrer meg også over hvorfor nettopp denne sektoren er så utsatt sammenlignet med andre faggrupper i offentlig og privat sektor! Det må da være vanskelig for kommunen å disponere en arbeidsstyrke som det er mangel på ved å tilby dem reduserte stillinger! Dette klinger ulogisk i mine ører, og jeg blir nysgjerrig og vil vite mer. Jeg konstaterer også at dette har blitt en viktig debatt i lokalvalgkampen, og her må vi gripe inn og «rydde opp».

Sett fra en lokalpolitikers ståsted, er personaladministrering delegert rådmannen og dens stab. Det politiske nivå beslutter overordnede planer innenfor rekruttering og kompetanse, men bemanning, turnus og ansettelser m.v. er delegert til rådmannen. Har vi delegert for mye?

Jeg har følgende spørsmål:

1) Hvordan er status i Rauma hva gjelder bruk av deltid versus heltid og begrunnelse?

2) Hvis det er mangel på sykepleiere i Rauma i dag og framover, hvorfor tilbys reduserte stillinger, noe som er uvanlig i andre sektorer?

3) Jeg forstår at det har vært brukt vikarbyråer for å rekruttere sykepleie i Rauma.  Hva gjør andre kommuner i området?

4) Hvis dette har sin bakgrunn i fravær og manglende politisk involvering, hva er så bakgrunnen for det – dårlig politisk/administrativ organisering eller uklar ansvarsdeling mellom politisk og administrativ delegering!

Det er ønskelig å høre rådmannens vurdering av problemstillingen.