Leserbrev

Spørsmål til politiske partier om barnehage og skole

Trond Bakke, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet. 

Leserbrev

Utdanningsforbundet Rauma har sendt fem spørsmål om prioriteringer kommende kommunestyreperiode til lederne av partier som har valgliste til kommunevalget. Vi håper det er mulig å svare før valgdagen 9.9., og vi oppfordrer partiene til å svare i ÅA.

Ressurser barnehage og skole

Kommunale barnehager og grunnskoler i Rauma har lavere driftsutgifter enn sammenlignbare kommuner. Vi fikk ny bemanningsnorm og pedagognorm for barnehagene 1.8.2018. Normene er minimumsnormer, og de beregnes ut fra antall barn uavhengig av åpningstider. Hvis åpningstider økes, blir det ikke flere voksne. Dette medfører at flere barnehager i Rauma har utfordringer med å oppfylle bemanningsnormene i hele åpningstida og ved fravær.

Lærernormen er en minimumsnorm. Grunnskolene i Rauma balanserte på denne i 2018-19. Det er ny lærernorm fra 1.8.2019. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at kun en skole i Rauma ville oppfylt normen per 1.8.2019 dersom man videreførte antall lærere fra skoleåret 2018-19. Skolene har behov for lærere ut over normen for å sikre gode tilbud, dekke uforutsette behov og vikarer ved fravær. Vi viser til artikkel i ÅA 5.6.2019 der rektor ved Isfjorden skole roper et varsku for ressurssituasjonen i grunnskolene i Rauma. Han sier: «Vi er nedpinte».

Spørsmål:

1. Vil ditt parti prioritere å øke ressursrammen for kommunale barnehager slik at bemannings- og pedagognorm kan oppfylles i hele åpningstida og ved fravær?

2. Vil ditt parti prioritere å øke budsjettrammen for grunnskolene i Rauma slik at skolene sikres en bemanning ut over lærernormen?

Skolestruktur

Skolestruktur har i mange år vært et hett tema i Rauma. Vågstranda skole er vedtatt nedlagt, og elevene overføres til Vestnes 1.1.2021. Det som er mest aktuelt i skolestrukturdebatten nå, er antall ungdomsskoler. Spørsmål:

3. Hvilken ungdomsskolestruktur mener ditt parti at Rauma bør ha?

Investeringer

Det er vedtatt at det skal bygges ny barnehage i Måndalen, og 30 mill. er lagt inn i investeringsbudsjettet for 2019. Det er stort behov for å bygge ny Leiktun barnehage og ny Måndalen skule. Begge steder tilbringer barn og ansatte dagene i bygninger av svært dårlig standard. Spørsmål:

4. Vil ditt parti arbeide for at det bygges ny Leiktun barnehage i Isfjorden?

5. Vil ditt parti arbeide for at det bygges ny skole i Måndalen?

Godt valg.