Debattinnlegg:

Stor bekymring for godstransport på bane

"For politikerne må det nå være en hastesak å sikre rammebetingelser for godstransport på jernbane som gjør at trafikken til og fra Åndalsnes kan gjenopptas så fort som mulig."

Leder i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Øystein Folden.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

For politikerne må det nå være en hastesak å sikre rammebetingelser for godstransport på jernbane som gjør at trafikken til og fra Åndalsnes kan gjenopptas så fort som mulig.

Leserbrev

Til samferdselsminister Jon Georg Dale

Naturvernforbundet ser med stor bekymring på konkurransesituasjonen for godstransport på bane i Norge. Godstogselskapet CargoNets reduksjoner i togtilbud og -kapasitet vil flytte betydelige mengder gods fra bane til vei. Green Cargos planlagte nedlegging av godstransporten til og fra Åndalsnes vil øke belastningen på E6 i Gudbrandsdalen og på E136 gjennom Romsdalen, med tilhørende økte miljøutfordringer, redusert trafikksikkerhet og økt veislitasje.

Nedskjæringene som nå kommer, står i sterk kontrast til regjeringens mål om å overføre 30 prosent av gods over 300 km fra vei til sjø og bane innen 2029 - slik regjeringens politiske plattform fra januar 2018 slår fast.

I dette brevet vil vi rette søkelyset særlig på Raumabanen og godstransporten til og fra Åndalsnes. Dette er en bane som har slitt med ustabile rammebetingelser i flere år. For få år tilbake var det infrastrukturen gjennom Gudbrandsdalen som var særlig problematisk, i form av hyppige stenginger som følge av bl.a. manglende vedlikehold og fornying av Dovrebanen. Nå i seinere tid er det stadige stenginger av Raumabanen som følge av Veslemannens bevegelser som har skapt særlige utfordringer.

Godstogselskapet Green Cargo legger nå ned godstransporten på Raumabanen og sløyfer dermed ruta mellom Alnabru i Oslo og Åndalsnes. Det er sterkt beklagelig at selskapet ikke finner grunnlag til å fortsette trafikken. For politikerne må det nå være en hastesak å sikre rammebetingelser for godstransport på jernbane som gjør at trafikken til og fra Åndalsnes kan gjenopptas så fort som mulig. Det må gis politiske signaler om dette nå, slik at ikke næringslivet og andre transportører investerer i alternative transportløsninger som gjør det vanskeligere å få trafikken over på bane igjen i framtida.

Konkurransen fra lastebilen er blitt hardere, og jernbanens infrastruktur har fortsatt betydelige svakheter, gjennom bl.a. manglende fornying og vedlikehold, som bidrar til unødvendige stenginger av banen og dermed et uforutsigbart togtilbud, korte kryssingsspor, som begrenser toglengden og derfor gir høye kostnadene, ineffektive godsterminaler som også gir unødig høye kostnader m.m. I tillegg har økende bruk av utenlandske vogntog, åpning for større og tyngre vogntog og betydelige investeringer i veinettet redusert lastebilens kostander. I sum har dette forskjøvet konkurranseforholdet i lastebilens favør.

Vi ber derfor samferdselsministeren snarest om å:

  • innføre en miljøkompensasjonsordning på linje med det vi har i enkelte EU-land, som et virkemiddel for at mål om trafikkoverføring fra vei til bane innfris, bl.a. som kompensasjon for sviktende baneinfrastruktur
  • prioritere midler til forsert vedlikehold og fornying av baneinfrastrukturen
  • sikre at lastebiltransporten betaler en større del av sine miljøkostnader og
  • kostnader forbundet med bl.a. veislitasje
  • vurdere om staten kan ta en større del av kostnadene forbundet med drift av jernbanens godsterminaler

Miljøstøtteordningen er særdeles viktig å få på plass nå før jul, slik at det gis et tydelig signal om at regjeringen ønsker positiv utvikling for godstransport på bane i Norge - og ikke gradvis nedbygging, slik det er stor fare for nå.

Vi registrerer at det er stor enighet om at godstransport på jernbane er noe som skal ha framtida foran seg i Norge. Dette er en kamp der miljøorganisasjoner og næringsliv står sammen, der også Lastebileierforbundet har gitt tydelig støtte.

Godstransport på jernbane er noe som angår store deler av landet. Mindre gods med tog betyr flere lastebiler gjennom dalfører, tettsteder og byer. Det blir mindre attraktivt å gå og sykle langs veiene våre. Trafikkfaren øker – og støybelastningen likeså. Det blir mer veislitasje, med påfølgende kostnader i kroner og øre samt utslipp av svevestøv og mikroplast. Og naturlig nok blir det også mer utslipp av klimagasser og dieseleksos. Mer gods på vei kan også utløse ytterligere veiutbygging, med tilhørende inngrep i natur, matjord og friluftsområder samt utslipp av klimagasser. Vi forventer at samferdselsministeren og regjeringen tar grep som hindrer dette - og heller oppnår en motsatt effekt, som en del av arbeidet med å innfri sine egne politiske mål.