Skrevet av Jan Drahos, gruppeleder Rauma SV

SV er blant de som mener at vi ikke kan kutte i ressurser til skolene. Skolene rapporterer i sine samarbeidsutvalg (en møtearena for FAU, ledelsen og ansatte på skolene og politikere) at de har ingen reserver når det gjelder grunnbemanning. Det samme fikk alle politikere vite fra skolesjefen som hadde en lang orientering til oss i siste kommunestyremøte.

Kampen mot mobbing er noe vi aldri blir ferdig med. Uansett hvilke tall om mobbing elevundersøkelsen viser så er det viktig å gjøre det vi kan for å redusere mobbing. Grunnbemanning i skolen er grunnleggende i denne kampen. Ansatte er tett på barna og fanger opp når uheldige situasjoner og atferd oppstår. De snakker med barna om generelle og konkrete situasjoner og bygger gode holdninger. Det vil si at skolen jobber forebyggende og ikke bare slukker brann når det allerede brenner. At andel elever som opplever mobbing er høy, betyr ikke at det ikke er viktig med grunnbemanning og at denne kan reduseres uten at mobbetallene går opp. Derfor er Høyres forslag om innføring av mobbeombud, uten å øke rammen til skolene, en farlig vei å gå.

I tillegg er det ikke påvist noen effekt på mobbetall ved innføring av et mobbeombud - dvs.at vi ved innføring av mobbeombud på bekostning av grunnbemanning kan stå dårligere an i kampen mot mobbing. Er det noe man ønsker seg? Neppe ...

Dagens flertall (SV, SP, AP og uavhengig) kom i siste formannskapsmøtet med et forslag om at vi skal følge de faglige anbefalingene fra vårt kommunale barnevern og råd fra skolesjefen og be om styrking av forebyggende tjenester til barn, som f.eks. PPT altså pedagogisk psykologisk tjeneste og skolehelsetjeneste. Dette skal være ressurser som kommer i tillegg til, ikke på bekostning av ordinære ressurser i skolene.

Ungdomsskolene i Rauma har blitt styrket med en såkalt LOS-stilling altså en person som bidrar til positivt skolemiljø og hjelper elevene i alle vanskelige situasjoner, uansett om mobbing er en del av problematikken eller ikke. Dette prøveprosjektet har Raumaskolen veldig gode erfaringer med og veldig mange barn og ungdom har fått fantastisk hjelp gjennom dette. Denne stillingen er nå finansiert gjennom prosjektmidler og dersom den skal videreføres, må kommunen finne finansiering til den i eget budsjett. Er ikke det viktig å prioritere en ordning som fungerer godt? Jo, det mener vi.

Vi har et mobbeombud i fylket vårt. På fylkesnivå har SV (og muligens også andre parti) tatt inn i valgprogram for neste periode at ordningen med fylkeskommunalt mobbeombud skal styrkes. Dette er en satsing som heller ikke går utover ordinære ressurser på skolene.

Det finnes noen omfattende programmer som er påvist å halvere mobbetall!!! Man kan nevnte f.eks. Olweusprogrammet. Det handler i stor grad om at alle på skolen involveres, ikke kun de som er utsatt for mobbing. Man jobber systematisk med holdninger og familiene til elevene involveres slik at man bygger opp en felles forståelse for hvordan man kommer i mål i kampen mot mobbing. Er ikke det bedre å legge til side omkamper om mobbeombud fram til man eventuelt har bevis på at det er noe som virker? Er det ikke bedre hvis alle politiske partier heller jobber sammen for å finne penger til et tiltak med godt dokumentert effekt?