Skrevet av Torbjørn Bruaset

Spørsmål til ordføreren, kommunestyremøtet den 15. desember.

Då Norsk Tindesenter vart bygd så skjedde det med grunnlag i ein omfattande avtale mellom Tindesenteret og Rauma kommune.

Avtalen sa kva kommunen skulle betale og bidra med: slik som tomt, oppmåling, aksjekjøp, bankgarantier.

Det var også eit punkt som forplikta Tindesenteret til å bygge og drive døgnåpnet off. toalett på Åndalsnes mot økonomisk støtte frå kommunen.

Kommunen fekk også rett til plass i styret. Avtalen var avgjerande for at bygginga kunne gjennomførast.

Tindesenteret har vel aldri vore døgnåpent, og i den seinare tid har det også vore mykje stengt på dagtid, slik at tilgangen til toaletta har vore borte.

Så vidt eg veit er det økonomisjefen i kommunen som har vore styrerepresentant. For ei tid tilbake såg eg i Åndalsnes Avis at økonomisjefen også hadde teke over som dagleg leiiar for Tindesenteret.

Spørsmål 1: Vil ordføraren gjære noko for at dei tilbuda avtalen fastset blir betre enn i dag?

Spørsmål 2: Er det uproblematisk at økonomisjefen har begge desse oppgavene sett i lys av den store økonomiske samhandlinga det er mellom Tindesenteret og kommunen?