Skrevet av Geir Klepaker, MDG

Etter siste møte i plan og forvaltning tenker jeg at det er rett å skrive noen ord. Mitt inntrykk etter befaring og diskusjonen under møte var at alle medlemmer er positive til utbygging på Holan. Det var en god debatt. Det ble lagt frem mange positive innspill til planen både fra utvalgsmedlemmer, og via høringssvar. Debatten varte i over 1 time. Men ved voteringen uteble de gode forslagene fra debatten, noe som forundrer meg. Under har jeg prøvd å samle innspillene i en ny skisse hvor det er:

– Lagt opp til litt mindre vei.

– En løsning som faktisk fungerer som skiløype om vinteren.

– Bekk / elv ligger i dagen gjennom planområde.

– Eksisterende terreng i sør-øst enden er bevart (myr).

– Fører til 20-25% redusert antallet boenheter.

Reguleringsplan: Godkjent reguleringsplan fra planutvalget Foto: Kart
Innspill: Slik kan det se ut etter innspill (kladd) Foto: Kart

En tilfredsstillende løsning på gangvei fra planområdet mot sentrum ble også debattert. Løsningen som nå foreligger er et enklere alternativ. Jeg tror beste løsningen ville ha vært å fortsette fortauet ned mot sentrum langs Heinålivegen på nord-øst side og laget ny gangbro på sør-siden av eksisterende bro og fortsette gangfeltet frem til Rønningsvegen (utbyggers ansvar).

Kommunen kunne så ved en senere anledning vurder løsninger fra dette krysset og ned til sentrum (ikke et krav mot utbygger) Siden det allerede er regulert fortau på vestsiden av Rønningsvegen kunne vi flyttet senterlinje vei mot vest og lagt fortauet videre på østsiden av Rønningsveien. Da ville vi redusert antall overkrysninger til minimum for de mye trafikantene som skal gå opp og ned her hver dag hele året. Løsningen som nå foreligger, vil føre til flere veikryssinger enn det er behov for.

Inntrykket mitt fra utvalget var at de fleste syntes forslagene som kom frem under diskusjonen var gode. Utfordringen er at vi ikke tør å sette krav til utbygger når vi kommer til voteringen. Det blir argumentert med at det kan hende det ikke blir noe av Holan II, kanskje utbygger skrinlegger hele prosjektet etc.

Dette er et felt som kommer til å dominere utbygging i Isfjorden de neste 20 åra, og prege Isfjorden i all fremtid. Vi som politikere må ta ansvar og sette krav som er til det beste for kommunen. Her har det vært mange gode innspill både fra innbyggere og politikere både før og etter førstegangs behandling. Disse er ikke det tatt hensyn til i det hele tatt.

Ønsker vi det beste for våre innbyggere må vi tørre å ta tøffe valg. Jeg håper kommunestyret ser at dette ikke er i tråd med vår visjon – Verdens beste kommune for naturglade mennesker.

En så stor utbygning vil også føre til store kostnader for kommunen. Barnehage/skole må trolig utvides. Sikker gangvei helt ned til sentrum må gjennomføres. Hva med vann og kloakksystem? Ja det er bra vi får på plass et nytt boligfelt i Isfjorden, men vi må sette noen krav. Vi kommer garantert til å få et nytt revidert forslag til behandling hvis vi velger å takke nei til den planen som nå foreligger.