Skrevet av Jørgen Aukrust, SV

Renate Soleim hevder i Åndalsnes Avis fredag 9. juni at SVs vedtatte tilleggsforslag under sluttbehandlingen av Holan 2, har potensial til å velte hele «boligprosjektet».

Forslaget er et såkalt rekkefølgekrav eller en rekkefølgebestemmelse. Dette er krav som legges inn i reguleringsplaner for å sikre at ting man mener må være på plass før en utbygging kan starte, faktisk kommer på plass i tide. Opparbeidelse av ny eller utbedring av eksisterende infrastruktur, er et vanlig eksempel på slike krav. Altså at det stilles som krav at for eksempel vann- og avløpssystemet i nabolaget oppgraderes, slik at det tåler den økte belastningen som vil følge av en utbygging.

De fleste rekkefølgekrav har en økonomisk konsekvens. Men hverken rekkefølgekravene eller andre deler av reguleringsplanen sier noe om hvem som skal utføre/ betale for dem. Dette avklares i en egen prosess, som ender opp med en utbyggingsavtale mellom utbygger og kommune. Ettersom utbyggingsavtaler kan få økonomiske følger for kommunen, er behandlingen av disse lagt til formannskapet, da utvalg for plan og forvaltning (heretter UPF) ikke har myndighet til å behandle økonomiske saker. Videre er det riktig at rekkefølgekrav kan skape usikkerhet for utbyggere, både før og etter at en utbyggingsavtale er på plass. Men de skaper sikkerhet for alle andre, som berøres av planen.

I UPF sitt møte 9. juli var det, slik jeg tolker det, bred enighet om at noe må gjøres med sikkerheten for myke trafikanter også nedenfor krysset Rønningsveien/ Heinåliveien. Videre var det (fortsatt slik jeg tolker det), bred enighet om at dette er noe kommunen må ordne opp i selv, og at det kan løses med midlertidige tiltak i påvente av permanente. Jeg tror også at de fleste ville ha tiltakene på plass så raskt som mulig.

Uenigheten gjaldt hvordan vi sikrer at noe, enten midlertidig eller permanent, kommer raskt på plass med tanke på sikkerheten til de myke trafikantene. UPF kan altså ikke fatte vedtak med direkte konsekvenser for kommunens budsjett, så UPF kunne ikke vedta at kommunen skal sørge for tiltakene.

Det kan imidlertid kommunestyret. Derfor har vi allerede fremmet et nytt forslag til kommunestyrets behandling av saken neste torsdag, om å sette av konkrete midler til trafikksikkerhetstiltak:

«Rauma kommune setter av minst 500 000 kr til trafikksikkerhetsmessige strakstiltak langs strekningen mellom kryssene Rønningsvegen/ Heinålivegen og Rønningsvegen/ Bolstadbakken, for å sikre tilfredsstillende sikkerhet for myke trafikanter ila inneværende år. Det kan benyttes både midlertidige og permanente løsninger. Midlene hentes fra allerede avsatte midler til trafikksikring i budsjettpost 7310.»

Soleim hevder at vedtaket i UPF skaper usikkerhet for utbygger, og det stemmer. Men det skaper trygghet for skolebarna og de andre myke trafikantene i Rønningsveien. Hensikten med SVs tilleggspunkt i UPF var å sikre at dette ikke blir en kasteball i kommende budsjettforhandlinger, men faktisk må bli løst, om man vil ha utvikling på Holan 2. Dersom SVs endringspunkt til neste kommunestyremøte blir vedtatt, er dette allerede ivaretatt.