Skredfaren fra Veslemannen er en trussel mot transportnæringen i Rauma spesielt og Møre og Romsdal fylke spesielt.

To ganger har gods- og persontransporten på Raumabanen stanset på grunn av skredfare fra Veslemannen ved Marstein. Beslutningen om å evakuere beboerne og stenge jernbanen for trafikk har vært tatt av politimesteren, etter råd først og fremst fra geologer. Dermed må passasjerer fraktes i buss, og godsen må på lastebil opp og ned en allerede sterkt trafikkert og ulykkesutsatt vegstrekning gjennom Romsdalen.

Og slik kan det bli i lang tid framover – det kan ta år og tiår før fjellet raser. Dermed råder det også usikkerhet for transportøren, det privateide selskapet Cargolink, som står for godstransporten på Raumabanen: Når blir jernbanen stengt neste gang? Og hvor lenge? Slikt tærer på økonomien, og kan være en trussel mot lønnsomheta.

I regnskapet for 2014 anslår Cargolink at de er påført ekstrakostnader som følge av stengninger på Raumabanen i fem uker og på Dovrebanen og Bergensbanen for til sammen 15 millioner kroner. Driftsresultatet ble negativt på nesten 20 millioner kroner.

For Raumasamfunnet er Raumabanen av vesentlig betydning. Skulle godstransporten forsvinne, er noen hundre arbeidsplasser knyttet til transportnæringen i fare. Og trafikkmengden på E136 gjennom Romsdalen vil øke dramatisk.

Det er viktig at myndighetene bidrar til å begrense den økonomiske risikoen med å være transportør av gods på jernbane i Norge. Det betyr at vedlikehold og utbedringer av jernbanelinjene må prioriteres høgere, slik at uforutsette stans i trafikken over tid kan unngås.

På Raumabanen handler det i tillegg til sikring av planoverganger, om å sørge for at godstogene kan passere Marstein, selv om det er rødt farenivå og evakuering. Det er rart at det i 2015 ikke skal være mulig å bygge et varslingsanlegg for skred, som gjør det rimelig trygt å passere Veslemannen ved Marstein med et lokomotiv.