Skrevet av Solrunn Holm Andresen, grunneier på Holm

Søknaden fra Gadus Group om et torskeoppdrettsanlegg på størrelse med 14 fotballbaner utenfor Holmsholmen på Slemmen, Holm er et hån mot bygdefolket og den norske naturarv, men bare en brikke i den enorme torskeoppdrett utbyggelsen det er søkt om i fjordene i Møre og Romsdal. Vi kan ikke sitte stille å se på at dette skjer! Øystein Folden, fylkessekretær, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal skriver i en artikkel i Tidens Krav 25. januar i år at etter at Gaudus fikk ja i Volda at Fylkeskommunen og søker er ivrige og er tydeligvis villige til å ta risiko. Er det greit?

Havforskningsinstituttets rapport 2021-22 bestilt av Fiskeridirektoratet, vektlegger at forskning viser at bestandene av kysttorsk er truet og at lokale gytefelt langs hele kysten, spesielt sårbare fjordbestander, bør fortsatt beskyttes mot torskeoppdrett. Havforskningsinstituttet blant annet peker på manglende kunnskapsgrunnlag om torskeoppdrett. De konkluderer med at torskeoppdrett kan påvirke kysttorsken. Videre skrives det at risikoen for genetisk påvirkning av ville bestander er trolig større ved torskeoppdrett enn lakseoppdrett. Er vi virkelig villig til å ofre en sunn og frisk fjord og den ville torsken for våre barn og barnebarn for at et par menn i Ålesund sitter å drømmer om å bli torske-oligarker?

Arrogansen i selve søknadene er slående lesning i seg selv. I søknaden om Slemmen på Holm, en liten bygd innenfor Åfarnes, har Gaudus Group, eller Romsdals Torsk som datterselskapet heter, ikke engang klart å skrive det lokale stedsnavnet Slemmen riktig, men skriver konsekvent Slemmet i sin søknad. De har fint og flott sjekket fjorden og konkludert med at dette er et godt sted for et slikt anlegg. Det de ikke har sjekket er det lokale bygdefolkets mening og hvordan et slikt anlegg vil påvirke dem i deres hverdag, de faktiske naturforhold, der anlegget er planlagt midt i et vernet sjøfuglområde med så mange som 8 hekkende rødlistede fuglearter, blant annet et havørnrede 500 meter fra det enorme anlegget, konsekvensene for den fredede tareskogen i Holmsundet et par hundre meter unna og den naturlige fiskebestand av både torsk, sjøaure og villaks i Slemmen-elva og Mittet elva. Det faktum at ikke en eneste person som bor i området er spurt til råds om lokale forhold sier sitt i seg selv.

I følge boken Den Nye Fisken av Simen Sætre og Kjetil Østlie, har oppdrettsanlegg utenfor av Canada ført til at torsken nærmest er forsvunnet. Her har myndigheten tatt grep, fra 2025 skal oppdrett skje i lukkede landanlegg. Det er bak mål at vi i Norge fremdeles ikke tar ansvar for naturarven vi har! Gadus Group har per i dag 12 søknader til behandling i kommunen og sektoretater i Møre og Romsdal. hvor iherdig Havforskningsinstituttets rapport 2021-22 fastslår farene ved torskeoppdrett i åpne merder kan man spørre seg: Er det rett å drive utprøving på dette i form av massevis av konsesjoner på en gang? Vil vi virkelig tillatte slike risiko prosjekter i vår vakre fjorder i Møre og Romsdal?

I søknaden på Slemmen står det at 3600 tonn biomasse er planlagt å bli slipt ut i fjorden årlig samt at området rundt det planlagte anlegget på Slemmen består for det meste av grunt vann rundt Holmsholmen, men selv om dette hadde vært et annet sted med dyp fjord og god sirkulasjon av store vannmasser må man spørre seg: vil ikke slike enorme anlegg fullstendig drepe våre fjorder for all fremtid? Er vi villig til å drepe våre lokale fjorder for et par arbeidsplasser og stor rikdom for de få som sitter som eiere?

Det er på tide alle lokale i hele Møre og Romsdal står sammen og roper et rungende nei til fylkeskommunen om disse planene! Ingen har rett til å ta fra oss og våre fremtidige generasjoner de sunne norske fjordene. At fylkeskommunen i det hele tatt står og støtter disse søknadene er et hån mot alle som lever i de norske fjorder. Vi lokale roper nå NEI så høyt vi bare makter men vi må alle rope NEI!

Fristen for å protester til Rauma kommune går ut den 24 april. Fjordene er for oss alle- send inn protest på nett!