Skrevet av Gaute Grøtta Grav, ordførerkandidat Rauma Høyre

Norge og Rauma er i en befolkningsendring. Statistisk sentralbyrå forventer en tredobling av 80-åringer og en firedobling av 90-åringer innen 2060. Dette endrer samfunnsbildet og krever ny tenkning rundt helse- og omsorgstjenestene, noe vi i Rauma Høyre fokuserer mye på.

Først og fremst er det viktig å erkjenne at de fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. For å realisere dette, trenger vi en hjemmesykepleie med kompetansen til å ivareta de eldres behov, samt boliger tilrettelagt for alderdommen.

Vi har allerede forpliktet oss til å styrke hjemmetjenesten og bidra til mer varierte boformer for eldre. Dette vil i sin tur sikre at flere eldre kan bo hjemme lengre og at behovene for hjelp utsettes.

For å realisere dette, har Høyre nasjonalt allerede utformet flere grep som skal gjennomføres. Blant annet skal behovet for flere faglærte i hjemmesykepleien kartlegges og sørge for at de uten helse- og sosialfaglig utdanning får muligheten til å bli faglært. Vi må se på hvordan vi skal få til flere tilrettelagte boliger, for eksempel trygghetsboliger og nye boformer hvor pleietrengende bor i nærheten av andre.

For Høyre er det viktig at eldre som mottar tjenester i hjemmet skal oppleve trygghet, trivsel og kvalitet. Vi vil ha et kvalitetsløft i hjemmetjenesten og inkludere flere aktører i tjenesten, for eksempel frivillige organisasjoner, for å forebygge og redusere ensomhet og inaktivitet hos hjemmeboende eldre.

Vi vil prøve ut nye boformer for eldre, inspirert av konsept som “Det gode nabolag” i Bærum, som kombinerer omsorgsboliger, boliger for førstegangsetablerere, familieboliger og ordinære boliger i et og samme boligprosjekt. Dette prosjektet legger til rette for attraktive fellesarealer som fremmer felleskapet mellom beboerne for å forebygge ensomhet.

Vi ønsker å skape en eldreomsorg i Rauma som er tilpasset morgendagens behov. Med oss ved roret, kan du være sikker på en helse- og omsorgstjeneste som tar hensyn til den enkeltes ønsker og behov, og som gir eldre trygghet, trivsel og kvalitet i hverdagen.

Stem på Høyre i høstens valg. Vi vil ikke bare prate om endringer - vi får ting gjort. Gi oss tillit, så skaper vi et Rauma som er trygt og godt å bli eldre i, sammen.

På vegne av valglista til Rauma Høyre.