Leder lørdag 30. mai 2020

Det vanskelige valget

Skissa viser ny E136 gjennom Veblungsnes som veg i dagen.  Foto: Statens vegvesen

Leder

Det er en vanskelig tilbakemelding om vegløsning på Veblungsnes som politikerne i Rauma skal komme med til Vegvesenet. Skal de følge Statens vegvesens forslag om en ny E136-trasé i dagen? Eller blir prisen for høg for innbyggerne? Og finnes det i det hele tatt et reelt alternativ?

Allerede onsdag er det formannskapsmøte. På sakskartet står «E136 Veblungsnes – tilbakemelding til Statens vegvesen juni 2020». Og innstillinga fra rådmannen er at Statens vegvesen arbeider videre med en trasé i dagen og at det meldes planoppstart basert på alternativet. Rådmannen foreslår også at «Rauma kommune ber om at det vurderes en løsning der beboere og næringsliv på Veblungsnes fritas for bompengebelastning».

Rådmannen har forståelig nok hatt en utfordrende jobb med drøftingen. Problemstillingene er mange; det må være en framtidsrettet løsning, den må være realiserbar finansielt, den skal gi god trafikksikkerhet, ivareta bolmiljøet, og løsningen må moderere økonomisk belastning for lokalmiljøet, øvrige av kommunens innbyggere, lokalt og regionalt næringsliv. «Det er opplagt at det er svært krevende å finne en løsning der alle disse hensynene ivaretas fullt ut», skriver rådmannen.

De trafikale utfordringene på Veblungsnes i dag er betydelige. E136 med mange vogntog ut og inn av fylket går tvers gjennom bygda – nesten på trappa til enkelte av boligene. Det fører til en betydelig støy og økt fare for de myke trafikantene. Vegen er rett og slett ikke dimensjonert eller planlagt for så mange kjøretøy. Det er et skrikende behov for bedre trafikale forhold.

I flere tiår har beboerne på Veblungsnes ventet på ny veg. Det uavklarte vegspørsmålet har gjort det vanskelig å planlegge hus og tomter, og også kjøp og salg av eiendommer.

Nå har Statens vegvesen konkludert i trasévalget. Torsdag ettermiddag meldte Vegvesenet at de av kostnadsmessige grunner og for å unngå en miljøtunnel i et kvikkleireområde, heller vil legge europavegen i dagen. Løsningen som nå er utpekt, og også flere av alternativene som synes å være realistiske å få til i denne NTP-perioden, betyr at hus må innløses og beboere må flytte. Det er trist og en alvorlig konsekvens. En veg i dagen vil også gjøre noe med bomiljøet; med trivselen.

Sjøl om samfunnet sparer mye på en veg i dagen framfor miljøtunnel, utløser det betydelige «kostnader» for enkelte av innbyggerne på Veblungsnes når de mister eiendommene eller får dårligere bokvalitet. Sjøl om det ikke nødvendigvis kan måles i penger, er dette åpenbart en del av det totale regnestykket.