– Bak utsagn om åpning i 2018 ligger det ikke håp; kun realisme, sier styreleder Jan Petter Hammerø i Langfjordtunnelen AS.

Ledelsen for tunnelprosjektet mellom Sandnes på Holmemstranda og Vågsetra på Nesjestranda, slapp nyheten under et møte i Rauma Kulturhus onsdag formiddag.

Og grunnen til at de nå kan gå ut med konkrete planer for både oppstart og fullførelse, er en ny trafikktelling som er gjennomført. Det anslaget de har operert med kan oppjusteres. Et prosjekt kostnadsregnet til 1,5 milliarder kroner, har et potensial gjennom ferjesubsidier og bompenger fra trafikanter på 1,65 milliarder. Det gjør at de ligger innenfor den bufferen som myndighetene forlanger.

Det som gjør bompengeprosjektet ekstra robust er at trafikkveksten, som er lagt til grunn for finansieringen, er satt lavere enn det man tror blir den virkelige veksten.

Toferjesystem

I den grad noe kan karakteriseres som usikkerhet knyttet til prosjektet, er ferjeavløsningsmidlene – penger det offentlige bidrar med til å holde ferjetrafikken i gang over Langfjorden. Ferjesubsidiene, som skal inn i prosjektet, er utregnet i forhold til et toferjeprosjekt. Per i dag er det toferjedrift kun i deler av sommerhalvåret. Men fra alle hold – fra Vegvesenet og fra fylkespolitikerhold – blir det erkjent at med den trafikkveksten som er på Fv-64 over Langfjorden, vil et permanent toferjesystem tvinge seg fram. Dermed kan man legge til grunn tilskudd i form av subsidier som vil utgjøre 20 millioner kroner per år – og det over en 30-årsperiode. I tillegg er det lagt inn forhåndsbetaling av bompenger på ferjestrekninga – noe som utgjør 5 millioner kroner i året.

Derfor er de prosjektansvarlige kommet fram til at stortingsbehandlinga av bompengeproposisjonen kan starte høsten 2013 eller våren 2014. Arbeidet med tunnelen kan igangsettes enten i 2015 eller 2016. Åpning er satt til 2018. Nedbetalingstiden på tunnelprosjektet er satt til 17 år. Med en vekst i trafikkgrunnlaget på over 2,5 prosent, kan denne tida bli ytterligere kortet ned.

Ikke bru!

Mange holder fortsatt en knapp på bru framfor tunnel.

– Vi har vurdert en bruløsning. Men med en kostnad 2,5 til 3 ganger større enn for en tunnelløsning har vi ikke noe valg. Bruløsninga er lagt vekk, sier styrelederen.

Det de jobber med nå er en løsning med lang tunnel. Innslaget på raumasida skal etter planen ligge på Sandnes på Holmemstranda. På Skåla-sida er det planlagt et påhogg på Vågsetra. Det vil si at vi får en tunnel på 11 kilometer. Stigninga vil være oppe i 7 prosent. Gjennom hele tunnelen vil det være trefelts veg. Sikkerhetskravet er dermed innfridd.

Krav til bedre veg

Det må også opparbeides rundt regnet 1,8 kilometer med veg utenfor selve tunnelen i tillegg til etablering av lokalveger. Dette utgjør en kostnadsøkning på rundt 50 millioner som er tatt med i kostnadskalkylen.

Med Langfjordtunnelen på plass tror mange på en økt trafikk – at Fv-64 nå i enda større grad vil bli en del av stamvegen mellom Romsdal/deler av Nordmøre og Østlandet. Det gjør at strekninga Åfarnes-Åndalsnes vil få en sterkt trafikkvekst – noe som igjen gjør at man for alvor må sette inn ressurser i arbeidet med å utbedre strekninger som for lengst er utgått på dato.

For gjennom undersøkelsen, som nå er gjennomført, tilsier mer av både tungtrafikk og langdistansetrafikk på den fra før av hardt pressa vegstrekninga.