Samferdselsutvalet i fylket hadde oppe saka i går.

I innstillinga frå samferdselssjefen i fylket, var det ei klar tilråding om å gje grønt lys for å starte opp med planarbeidet snarast råd – på den måten ha alt klart for å kunne starte opp med tunnelprosjektet under Langfjorden. Utvalet samla seg bak innstillinga.

Samferdselssjefen i fylket, er i det heile veldig positiv til tunnelen. Han påpeikar at prosjektet er sjølvfinansierande. Slik sett ser han ingen hindringar for ein snarleg anleggsstart. Han viser til trafikkanalysen for sambandet Sølsnes-Åfarnes som vart gjennomført hausten 2011. Den viste ei trafikk- og inntektsprognose som gjer at prosjektet er sjølvfinansierande.

Vekst i trafikk?

Kostnadene for ein tunnel mellom Holmemstranda og Skåla er kostnadsrekna til 1,65 milliardar kroner. Då er det rekna inn ein vekst i trafikken i omlegging frå ferje til tunnel på 44 prosent. Og sjølv om dette høyrest mykje ut påpeikar samferdselssjefen at dette er ein lågare trafikkvekst enn det som er lagt til grunn for andre liknande prosjekt i fylket.

I dag er usikkerheita i kostnadsoverslaget for Langfjordtunnelen rekna til pluss/minus 40 prosent. Med godkjent reguleringsplan reknar ein med at slingringsmonnet skal krype ned til 10 prosent den eine eller den andre vegen.

Dyrare ferje i 2014

"Det er først då finansieringsanalysen gjev godt nok grunnlag for ein bompengesøknad", poengterer samferdselssjefen i innstillinga si til politikarane i utvalet.

Han påpeikar at førehandsinnkrevjing av bompengar på sambandet Åfarnes-Sølsnes vil starte opp i 2014. Då vil det koste rundt 40 prosent meir å ta ferje over Langfjorden.

Fylkestinget skal ta si endelege avgjerd i denne saka i juni månad.

To, som begge ventar spent på Langfjordtunnelen, vikarierande ordførar i Rauma, Oddbjørn Wærås, og moldeordførar Torgeir Dahl. Torsdag vedtok samferdselsutvalet i fylket å gå for ein snarleg start på reguleringsplanen for tunnelen. Foto: Øystein Talberg