Kommunens økonomi ble ikke overraskende et tema på tirsdagens formannskap, etter at det mandag ble klart at Rauma kommune ikke kan unngå å havne på robek-lista.

Les også: Rauma inn på ROBEK-lista

Likevel virket de fleste politikerne mer opptatt av å ta tak i de økonomiske utfordringene kommunen har nå, enn den feilen som ble gjort i forbindelse med inndekkingen av 2013-underskuddet.

- Jeg ser ikke så negativt på om vi står på Robek-lista. Ålesund, Stranda og Kristiansund blir nå skrytt opp i skyene for å nå gjøre det bra, selv om de har stått på lista. Dette er vel en storm i et vannglass. Utfordringen nå blir å dekke inn det underskuddet vi ligger an til i år, sier FrPs Arne Hoem.

- Det at vi står på robek-lista gjør at vi får noen begrensninger, og det blir litt støy. Det er uheldig å havne på denne lista på grunn av en teknisk feil, men rådmannen har redegjort for det, og dette får vi ikke gjort noe med nå. Det som er mer krevende, er at det ser ut til at vi kan få et underskudd også i år, sier Arne Steffen Lillehagen (V)

- Jeg hadde håpet å komme gjennomføre perioden uten robek, og at det ikke gikk, det må også vi politikerne ta kritikk for. Vi har kanskje vært for ambisiøse. Vi har et kjempeproblem for dette året her, og vi må brette opp ermene og ta tak i dette. Vi må tørre å ta upopulære avgjørelser, sier Marit Nauste (Ap)

- Spesiell situasjon

Robek-lista, altså "register om betinget godkjenning og kontroll", er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse.

Les også: Rådmannen: - Tøffe prioriteringer

- Det er en veldig spesiell situasjon som bringer oss på robek, det har gått både politikere, administrasjon og revisjon hus forbi. Utfordringa nå er driften, sier rådmann Oddbjørn Vassli.

Det er sju enheter som overskrider budsjettet sitt.

  • Politisk styring

  • Barn/unge

  • Isfjorden oppvekstsenter

  • Koordinerende enhet

  • Hjemmebasert helse- og omsorgstjenester

  • Kurative helsetjenster

  • Formålsbygg

Rådmannen konkluderer i sakspapirene med at det blir vanskelig framover.

"Den anstrengt driftssituasjonen har oppstått i hovedsak ved en kostnadsvekst i de hjemmebaserte helse- og omsorgstjenestene på nærmere10 millioner kroner kombinert med svikt ifinansinntektene på 3 millioner kroner (utbytte Rauma Energi AS og eiendomsskatt Statskraft). Selv om ulike innsparingstiltak settes inn er det ikke mulig å ta inn igjen alt dette slik at 2015-regnskapet går mot et merforbruk/underskudd på 8 mill. kroner. Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 blir etter dette svært utfordrende da en alt nå vet at kommunensinntekter vil reduseres med ytterligere 5 millioner kroner ved første gang uttrekk fra rammetilskuddet til Innfjorden Friskole og nedgradering av Rauma i forhold tildistriktstilskuddet."

- Må samarbeide

At politikerne nå må samarbeide om å gjøre kutt, mener også varaordfører Oddbjørn Wæraas (Ap) er viktig.

- Vi skjønner at vi må kutte, og det er ingen som kan stå i den stormen alene. Jeg håper vi nå får se at det politiske Rauma står sammen, og at ingen bruker dette til å slå politisk mynt, sier han.

Vedtok rådmannens innstilling

På sakslista til formannskapet tirsdag stod å vedta nytt regnskap for 2014.

Saken har to problemstillinger, både at kommunen må rette opp feilen begått ved inndekning av underskudd for regnskapsåret 2013, samt utfordringene kommunen har med økonomien i år.

Rådmannen kom med følgende innstilling:

1. Bruk av disposisjonsfondi 2014 til dekning av underskudd i 2013 kroner 962 532,85 strykes, og underskudd i 2014 reduseres tilsvarende.

2. Det gjøres en budsjettendring i budsjett for 2015derunderskudd i 2013 kroner 962532,85 budsjetteres dekket inn og budsjettert avsetning til disposisjonsfond nedjusteres tilsvarende.

3. Kommunestyret tar økonomirapport pr. 30.06.2015 til orientering og ber rådmanneniverksette alle relevante tiltak som kan bidra til å redusere forventet merforbruk i 2015-regnskapet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.