PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Åndalsnes Avis’publisering av et bilde fra et ulykkessted der en motorsyklist varomkommet. Klager er den omkomnes sønn. Han mener det foreliggerbrudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.6 om å vise hensyn overforofre og pårørende. Han viser i tillegg til kravene om saklighet ogomtanke, identifiseringspunktet og til plakatens særskiltehenvisning til bildebruk.

Åndalsnes Avis uttrykker forståelse forat bilder fra et ulykkessted kan innebære en belastning forpårørende. Avisen mener imidlertid at det ikke foreligger etpresseetisk brudd og viser til at det påklagede bildet blepublisert mer enn to timer etter ulykken og at det er utvisttilstrekkelig skjønn med hensyn til bildets innhold.

PressensFaglige Utvalg har, som avisen, stor forståelse for at det kanoppleves som en påkjenning at bilder som fremkaller sterke følelserfor de pårørende blir brukt i media. Utvalget minner generelt ompressens plikt til å ta hensyn til hvordan omtale av ulykker kanvirke på pårørende og ofre. Dette fremgår av Vær Varsom-plakatenspunkt 4.6. Dette hensynet gjelder også for bildebruk, jfr. punkt4.12: «For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som forskriftlig og muntlig fremstilling.» Samtidig har pressen eninformasjonsrolle og ivaretar viktige oppgaver som informasjon,debatt og samfunnskritikk, plakatens punkt 1.2. I det påklagedetilfellet blir det, slik utvalget ser det, en avveining mellominformasjonsrollen og vernehensynet.

Utvalget må legge til grunnklagerens påstand om at han, gjennom å se bildet på Åndalsnes Avis’nettside, fikk stadfestet at det var hans far som hadde forulykket.Slik utvalget ser det, må dette faktum veie tyngre i avveiningenenn samfunnets behov for å bli informert om hva som hadde skjedd.Det er altså bildets innhold publisert på det gitte tidspunktet sominnebærer at Åndalsnes Avis har opptrådt i strid med VærVarsom-plakatens punkt 4.6. Der heter det:

«Ta hensyn til hvordanomtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende.Identifiser ikke omkomne eller savnede personer uten at de nærmestepårørende er underrettet. Vis hensyn overfor mennesker i sorg ellerubalanse.»

Åndalsnes Avis har brutt god presseskikk.

Oslo, 25.august 2015

Alf Bjarne Johnsen, Frode Hansen, Øyvind Brigg, Tone A.Jensen, Henrik Syse, Eva Sannum, Amal Aden