En mann i 60-årene fra Rauma er dømt til fengselsstraff i seks måneder, men erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen i Romsdal tingrett den 3. mai i år. Mannen er blitt dømt etter straffelovens paragraf 200 annet ledd, for å ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år.

Det var i 2009 at handlingen skjedde. Den straffbare handlingen skjedde i en av Rauma kommunes kirker. Fornærmede løp etter overgrepet fra stedet og gjemte seg til den nå domfelte hadde forlatt stedet. Den fornærmede tok etter hvert bussen hjem og fortalte ikke noe om det som hadde skjedd til noen. Han brøt derimot den kontakten han hadde hatt med domfelte.

Det gikk deretter to år før fornærmede betrodde seg om overgrepet til en kontaktlærer på skolen høsten 2011. Da ble anmeldelse inngitt. Fornærmede hadde da i perioden fram til dette slitt med søvnproblemer, mareritt og angst. Han hadde hatt mye fravær fra skolen og hadde vært i kontakt med psykolog. Familien hadde også flyttet fra kommunen.

Tiltalte erkjente i retten turen til kirken, men hevdet at overgrepet var oppspinn og ren fantasi. Derfor ble det avgjørende spørsmået for retten om hvilken forklaring som skulle legges til grunn for avgjørelsen i saken. Etter en samlet vurdering har altså nå retten festet lit til den fornærmedes forklaring og lagt denne til grunn for dommen. Dette begrunnes blant annet med stor divergens mellom det den nå domfelte har forklart i politiavhør og det som ble forklart i retten. Det vises også til innrømmelser av andre forhold og til at domfelte også tidligere er straffet for utuktig handling med barn så langt tilbake som i 1999.

I skjerpende retning har retten bemerket overgrepets art, tvangselementet og omstendighetene rundt overgrepet forøvrig. Dessuten stedet hvor overgrepet ble utført og at det var misbruk av tillitsforhold og stilling. Dessuten det tidligere forholdet.

Retten har ikke funnet at det foreligger formidlende omstendigheter i denne saken og dommen er enstemmig.