Kommunene, deriblant Rauma, er bedt om å komme med høringsuttalelse til regional delplan for attraktive byar og tettstader, som fylket arbeider med om dagen.

Plana omfatter blant annet strukturen på handel og retter seg fortsatt etter gjeldende nasjonal forskrift om kjøpesenter, for eksempel.

Formannskapet kom fram til en uttalelse (mot 3 stemmer) som blant annet inneholder et punkt der Rauma kommunes innstilling er at sentrumsdefinisjonen på Åndalsnes må utvides til å omfatte Øran.

- Jeg visste ikke om jeg skulle le eller gråte da jeg så dette. Hvordan kan man nå plutselig omdefinere sentrumsplanen som nettopp er vedtatt? Sentrum har vel aldri vært klarere definert enn nå og det må gå an å være konsekvent, og vi trenger ikke formannskapets synsing. Det er slikt som dette som viser behovet for regionale delplaner.

- Søppelfylling i sentrum?

- Hvor vil dere plassere storhandelen hvis Øran nå blir sentrum? Det vil være arrogant med skylapper på om man nå går imot alle fagmiljø, sa Wold.

Hun siktet da til fagmiljøer som for eksempel Asplan Viak, samt erfaringer fra andre steder, som viser at kjøpesentre og detaljhandel utenfor sentrumskjernen vil utarme sentrum. Derfor har også kjøpesenterforskriften kommet.

Wold fikk følge av Torbjørn Rødstøl (Sp) som lurte på om man hadde tenkt på hva man definerte inn i sentrum om man tok med Øran i definisjonen.

- Da definerer vi inn en elementfabrikk, et anlegg for avfallshåndtering og i alt 700 dekar med industriareal inn i sentrum.

Rødstøl var, sammen med Ellinor T. Solheim (Sp) og Tove M.  Istad (H) en av de tre som gikk mot da formannskapet vedtok sitt forslag. Han ville, som Wold, gå for rådmannens forslag.

- Lokalt sjølstyre - ikke vill vest

Rødstøl og Wold ble møtt med argumenter fra Lars Olav Hustad, som forsikret at formannskapets hensikt ikke var å lage vill-vest-tilstander rundt handel, men at poenget var lokalt sjølstyre på området.

- Det handler ikke om Øran versus sentrum, men om handelslekkasje ut fra Rauma. Rema og Kiwi vil ikke kunne utvide sine butikker med noen få kvadrat om rådmannens forslag går igjennom. Og jeg har ingen tro på at vi kan diktere hvor folk skal handle hen, sa Hustad.

Arne Steffen Lillehagen (V) fulgte opp med å mene at da kommunedelplana ble behandlet så var man fanget av daværende regionplan, men at man nå hadde fått en gylden anledning til å påvirke den reviderte plana.

- Hvorfor skal vi la en klubb i Molde bestemme hvordan vi skal utvikle handelen, og ikke vi sjøl?Det vil ikke jeg være med på. Formannskapet legger jo opp til at planutvalget skal ta stilling til hva som skal ligge hvor. Poenget er at handelen må skje i Rauma, og dette stedet er for lite til å deles opp, sa Lillehagen.

- Hørte jeg rett?

- Jeg må spørre: Hørte jeg rett? Mener Lillehagen at det er "en klubb" i Molde? Vi snakker om fagfolk som håndhever norske lover. Er vi mer kompetente enn alle fagmiljøer? repliserte Wold, og minnet om at rådmannens forslag åpnet for nye konsepter av storhandel på Øran.

- Vi må få lov å fordele vårt areal, slik de tre store byene gjør det, mente Arne Hop (KrF). Han viste til hvordan de tre byene har både bysentrum og handelssentrum, som for eksempel Moa / Ålesund.

Hop mener at plana til fylket legger opp til sterk sentralisering i favør av de tre byene, og at Rauma er blant dem som må få lov til å møte dette på sin måte, slik han mener flere andre mindre steder også har gjort det.

- Hytt og pine

- En investor kan ikke forholde seg til vedtak i hytt og pine. En investor vil ha forutsigbarhet, og kan ikke forholde seg til det til enhver tid sittende kommunestyre, sa Tove M. Istad, som støttet Wold, og gikk mot partikollegene i Høyre i denne saka.

Istad minnet om at hun hadde vært med på et forsøk på å flytte grenser før, og mente dette hadde vært svært lite vellykka.

Til slutt minnet Rødstøl om at det tross alt bare var snakk om en høringsuttalelse, men satte fram forslag som var identisk med rådmannens forslag til formannskapet.

Det måtte gruppemøter til før saka kunne stemmes over.

Det manglet litt på at Wold og hennes meningsfeller fikk flertall. Formannskapets forslag vant fram mot 9 stemmer, og dermed er Rauma kommunes offisielle holdning at definisjonen av sentrum i Rauma bør omfatte Øran også.

Det gjenstår å se om fylket tar uttalelsen til etteretning, eller til orientering.

Slik lød det framsatte forslaget (identisk med rådmannens innstilling), som falt:

1. Rauma kommune er enig i hovedstrategiene i Regional delplan for byar og tettstader

i Møre og Romsdal med vekt på funksjonelle regioner, bærekraftige og attraktive

tettsteder og byer samt sterkere samordna bolig, areal og transportplanlegging

2.Rauma kommune er fornøyd med at Rauma/Åndalsnes gis status som

delregionsenter med funksjoner og tjenester som går utover egne

kommunegrenser. Videre har Rauma et voksende reiseliv som også gir grunnlag for

økt service- og handelstilbud

3.Rauma kommune vil lokalt kunne legge til grunn de retningslinjene som er trukket

opp for lokalisering av kjøpesenter og handel samt sentrumsavgrensning. Det er

positivt at definisjonen for plasskrevende handel utvides slik at denne type handel

kan lokaliseres til områder utenfor sentrumskjernen.

4.Rauma kommune legger til grunn at

a. Plassering av ny plasskrevende handel på Øran kan skje med hjemmel i allerede

vedtatt Kommunedelplan for Åndalsnes

b. Utvidelse av Åndalsnes sentrum mot vest kan skje direkte gjennom det pågående

reguleringsplanarbeidet for Troa/Stokkekaia

5.Kommunestyret legger til grunn at det blir en tett dialog mellom kommunen,

Nordveggen AS og Romsdal Handel og Reiseliv for videreutvikling av handelen i

Åndalsnes i tråd med det potensiale som framkommer i handelsanalysen og de

rammer som gis i regionplanen

6.Rauma kommune ser fram til videre samarbeid med fylkeskommunen om utvikling av

Åndalsnes som attraktivt delregionsenter i Møre og Romsdal og Tindehovedstad i

Norge

Slik lyder formannskapets innstilling, som ble vedtatt:

1. Ovenfornevnte synspunkter/merknader blir å innarbeide i endelig fylkesdelplan og som er

identisk med Rauma kommunes synspunkt.

2. Åndalsnes som, delregionsenter, må ha felles definisjon geografisk og i plansammenheng,

og sentrumsområdet blir fra Grøttør bru til jernbaneområdet.

3. Rauma kommune kan for de andre strategier og føringer som ikke er omtalt av oss gi sin

tilslutning.

4. Rauma kommune opplever å ha et godt og konstrukt samarbeid med fylkeskommunen

selv om det kan være tilvise uenigheter mellom partene innenfor ulike områder. Dette er

uproblematisk og kommunen vil gi uttrykk for ønske om fortsatt godt samarbeid for fylkets

beste i en tid hvor regioner utfordres.