Klager Renate Soleim, partitopp i Rauma Frp og tidligere innehaver og driver av Villa Vengetind, fikk medhold i sin klage på Åndalsnes Avis sine to saker publisert på nett 14. juli 2023 og 15. juli 2023.

Renate Soleim anførte at artiklene fremsto krenkende og hadde til hensikt å skade henne før valget. Ifølge klager ble hun ikke gitt tilstrekkelig mulighet for samtidig imøtegåelse, ettersom avisa ikke forela henne hva kommunens representant uttalte om saken. Ifølge klager faktasjekket avisa opplysninger med kommunen først etter publisering. Klager reagerte på at hun ble anklaget for løgn og anførte også at artikkelen ble «kraftig moderert» utover dagen, men uten at hun fikk noen beklagelse.

Redaksjonen avviste brudd på god presseskikk og at de har hatt en agenda, og viste til at klager kom til orde både gjennom intervju og gjennomlesing av første artikkel. Redaksjonen erkjente at de endret fra «løgn» til «ulovlig», men avviste dette som en faktafeil, og fastholdt at det var belegg for å omtale driften som ulovlig. Årsaken til at klager ikke fikk komme til orde i oppfølgersaken, var at hun allerede hadde fått kommentere saken i første artikkel, og at sakens kjerne ikke var endret, samt at det i avisas øyne dreide seg om en løpende nyhetsdekning og meningsutveksling.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om det er mediets rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold, jf. VVP 1.4.

Åndalsnes Avis var i sin fulle rett til å rette oppmerksomhet mot driften av utleieboligen, der lokalpolitikeren hadde en sentral rolle. Eventuelle uregelmessigheter knyttet til en politikers forretningsdrift har offentlig interesse. PFU vil minne om at mediene skal være kritiske i valg av kilder, og kontrollere at opplysningene som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i kildevalgene, jf. VVP 3.2. Kildearbeidet må også tydeliggjøres for publikum i det publiserte materialet.

Utvalget merker seg at det er først i artikkel nummer to at kommunen bekrefter opplysninger om påstått ulovlig drift, mens det i første artikkel henvises til tips og rykter om ulovligheter, som det verken redegjøres nærmere for eller bekreftes av andre kilder. Selv om klager kom til orde, og hun også fikk artikkelen til gjennomlesning, finner PFU at avisens opplysningskontroll og kildebredde var mangelfull i den første påklagede artikkelen.

Den som blir utsatt for sterke beskyldninger skal ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.14. PFU merker seg at klager ikke kom til orde i den andre artikkelen. Anklagen om løgn, som senere ble moderert, og påstander om brudd på brannforskrift og manglende godkjenning for overnatting med utleie, var beskyldninger som klager burde fått svare på, jf. VVP 4.14, om samtidig imøtegåelse. Utvalget merker seg at påstanden om løgn ble endret etter relativt kort tid.

Det faktum at klager i tidligere artikler har fått uttale seg i sakskomplekset, fritar ikke avisa fra å gi adgang til slik samtidig imøtegåelse. Innhenting av imøtegåelse må skje i hvert enkelt tilfelle, når beskyldninger fremmes. I dette tilfellet kom det fram påstander som klager etter utvalgets syn burde fått anledning til å svare på før publisering.

Åndalsnes Avis har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 3.2 og 4.14.

Oslo, 25.10.2023.

Anne Weider Aasen, Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys, Asle Toje.