Stortingets Energi- og miljøkomite har i dag avgitt innstillingen om motorferdsel i utmark. Som følge av lovendringene i innstillingen vil kommunene få anledning til å etablering og forvaltning av løyper for snøscooter. Lovendringen inneholder de viktigste rammene for slike løyper og kommunenes prosess; hvor løypene kan legges, hvilke hensyn kommunene skal ta når løypene anlegges og hvilke utrednings- og kartleggingskrav som gjelder.

- Jeg mener at kommunene er de beste til å bestemme om og hvordan de vil legge til rette for løyper for fritidskjøring med snøscooter. lokaldemokratiet er godt egnet til å ivareta forvaltning av lokale ressurser og foreta avveininger mellom arealbruk og naturforvaltning. Norge er et mangfoldig land, hvor slike løyper må tilpasses de lokale forholdene, og hvor forvaltningen skal ivareta ulike behov. Lokalkunnskap og tilpasning blir må bli tatt hensyn til.  sier Marit Arnstad, energi- og miljøpolitisk talsperson i Senterpartiet.

Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. De skal heller ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve terrenginngrep. . Motorferdsel i snøscooterløypene er ikke tillatt om våren etter 5. mai. I områder med flytting og kalving av tamrein er denne datoen satt til 25. april.

- Kommunene blir pålagt en grundig saksbehandling, hvor hensynet til friluftsliv, naturmangfold, reindrift, bolig- og hytteområder skal veie tungt. Det er viktig for Senterpartiet at denne prosessen gir alle berørte parter anledning til å bli hørt, og at grunneieren må gi sitt samtykke til at det blir anlagt løype over eiendommen. Lovendringen gir i seg selv ikke en liberalisering av muligheten til å kjøre snøscooter, presiserer Arnstad.