I februar i år skrev Åndalsnes Avis om beslutningen som er tatt både administrativt og politisk. Før man setter i gang med mer omfattende utbygging av sentrum på Åndalsnes, må det er mer inngående grunnundersøkelser til. Bakgrunnen var at tidligere foretatte undersøkelser, viste avsetninger i grunnen som ga grunn til usikkerhet – typer usikkerhet man ikke kan leve med. Blant annet ble det pekt på at i området ved Stamnesodden, ble det funnet et såkalt siltlag. Innimellom lag med fast sand, ble det funnet en mindre fast. Dette kan ved gitte anledninger fungere som et kulelager – som en sklie for overliggende masse. Selv om faren for en eventuell utgliding må få betegnelsen, "i verste fall", tør ikke kommunen ta sjansen på at ting ikke skjer – de har bestilt en grundig undersøkelse. Kommunalsjef Ole Kjell Talberg opplyser at grunnundersøkelsen skal omfatte flere kategorier – ikke bare eventuelle kjerneboringer for på den måten finne sammensetningen på grunnen under alpebyen. Til nå har man kommet fram til fem sjekkpunkt på land. Det ene ligger midt i industriområdet på Øran Vest, det andre ved innkjøringen til Felleskjøpet – i Troa. Ved Troll-Tinn i Strandgata, er et tredje punkt, mens det fjerde ligger i ene hjørnet av tomta som har fått betegnelsen Kvartal 1. Det femte og siste sjekkpunktet på land ligger ved Hustadmarmors anlegg på jernbaneområdet – ved Isfjordsvegen. – I tillegg er det plukket ut 4 punkt i sjøen – fordelt fra Felleskjøpet og retning jernbaneområdet, forklarer Talberg. Kommunen støtter seg til NGI i denne saken. Det er nemlig Norges Geologiske Institutt som står bak de planene som Multiconsult skal eksekvere. I tillegg til grunnundersøkelser, er det også snakk om å utarbeide en kartlegging av sjøbotnen i det samme området. Her er det snakk om å utnytte ekspertise som Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har på dette området – at de gjennom dette systemet kan få faglig veiledning. Til nå har kommunen bevilget 700.000 kroner til undersøkelsene – kommunale penger de håper skal få selskap av statlige penger etter hvert – i alle fall om det skulle vise seg at enda mer omfattende undersøkelser er nødvendig.