Det var januar i år at Dale Bruk Boliger AS, på vegne av Nyka Boliger AS, søkte om byggetillatelse for oppføring av 4-mannsbolig i Sakariasgata i Åndalsnes sentrum. Det ble også søkt dispensasjon fra reguleringsplan fra bestemmelse om fjernvarme og tomtesammenslåing. Rauma kommune innvilget søknadene. Seks personer på vegne av tre berørte naboeiendommer påklaget vedtaket om dispensasjon.

– Vi mener det planlagte byggets utforming og størrelse vil være helt ute av proporsjoner i forhold til naboeiendommene, sa Arnfinn Skare som representerer eierne av Nesgata 7 da Åndalsnes Avis omtalte saka i april.

I tillegg klaget naboene i sitt brev at det ble gitt omfattende dispensasjoner så kort tid etter at reguleringsplanen ble vedtatt. De pekte også på at reguleringsplanen stiller krav til utforming av bebyggelse, og at ny bebyggelse skal passe inn i eksisterende bygningsmiljø, samt at tomter ikke skal slås sammen.

Det ble også begjært utsatt iverksettelse av byggeplanene. Klagen førte ikke fram etter behandling hos Fylkesmannen som stadfestet kommunens dispensasjonsvedtak. I Fylkesmannens vedtak ble fordelene ved dispensasjonen ansett som klart større enn ulempene.

I samsvar med plan

Fylkesmannen fant det ikke tvilsomt at det omsøkte byggetiltaket vil medføre ulempe for noen av naboeiendommene. Imidlertid så Fylkesmannen det slik at tiltaket for det aller meste er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.Den relativt nye reguleringsplanen åpner for bygninger med flatt tak med opptil 12 meter gesimshøgd og 50 % utnyttelsesgrad.

I sin vurdering framholdt Fylkesmannen at de ulemper som naboer påføres som følge av dette tiltaket i stor grad er en konsekvens av at planen åpner for denne typen tiltak. Dermed ble det lagt til grunn i vurderingen at tiltak som er i samsvar med gjeldende plan, som regel vil måtte anses som påregnelig for naboeiendommene.

I sitt vedtak påpekte også Fylkesmannen at det at området ligger inn mot sentrum av Åndalsnes, vil medføre at grunneierne må kunne påregne en utvikling som innebærer en viss fortetting.

- Sterkt uenig

- Jeg kan bare snakke på mine vegne, og jeg er selvfølgelig sterkt uenig i vedtaket fra Fylkesmannen og at det skal bygges slik, sier Guri Næss Krohn som er eier av en naboeiendom til det planlagte bygget.

- Vedtaket er dessverre endelig og da må vi nok bare forholde oss til det, legger hun til.