Nå skal foreningen Romsdalsmartnan drives videre uten de fire lagene Åndalsnes IF og Åndalsnes damekor, Åndalsnes musikkforening og Åndalsnes og Isfjorden skolemusikk. Bakgrunnen for at de trekker seg ut skal ifølge Frode Larshus være at de ikke lenger ønsker å stå som økonomisk ansvarlig for driften av martnan.

Romsdalsmartnan er i dag registrert som en ideell forening i Brønnøysundregistrene. Larshus sier at grunnen til registreringen det er at det tidlig på 2000-tallet kom ei lotterilov som gjorde det nødvendig.

– Er det økonomiske årsaker – at foreningene mener de ikke får nok igjen for den store dugnadsinnsatsen de legger ned – som gjør at de trekker seg ut?

Utfordring

– Jeg ser det ikke slik. De siste åra har enkelte foreninger hatt problemer med å stille nok folk til dugnader og vakthold på martnan, blant annet. Det har nok vært en innvirkende årsak til at velger å trekke seg ut. Men viktigste årsaka er nok at de ikke lenger ønsker å stå som økonomisk ansvarlig med de utfordringene det i utgangspunktet kan medføre, sier Larshus.

Han forklarer videre at driftskapitalen de hadde stående i Romsdalsmartnan, knappe 100.000 kroner, nå er fordelt på de fire foreningene som trakk seg ut. Romsdalsmartnan må økonomisk sett starte på null.

– Vil det nå bli etablert ei ny forening med samme navn?

Videreføring

– Det er ikke behov for å oppløse foreningen; den vil derfor bli videreført. Romsdalsmartnan er ei ideell forening på linje med RaumaRock og andre. Vi arbeider med å stable et nytt styre på beina. Og la det være helt klart; Romsdalsmartnan vil gå som planlagt også til høsten.

– Men behovet for dugnadskrefter er fortsatt til stede. Hvordan skal dere løse den utfordringen?

– Vi har allerede fått tilsagn fra blant andre Åndalsnes damekor om at de fortsatt kan tenke seg å bidra med dugnadsinnsats. Også delgrupper i ÅIF kan tenke seg delaktighet i så måte.

Betaling etter innsats

Frode Larshus forklarer videre at de i så tilfelle vil måtte skrive kontrakter med dem som deltar i dugnaden – at de får betaling i forhold til hvor stor dugnadsinnsatsen er.

Frode Larshus sier at en løsning kan også bli å invitere andre lag og foreninger med på martnalaget – kanskje foreninger rundt om i kommunens bygdelag.

– Vi ser ikke bort fra at det kan gjøre Romsdalsmartnan enda mer til et "allemannseie" – at folk på et generelt grunnlag føler mer "eierskap" til martnan, sier Larshus.

Må ha kapitalreserve

Men han forsøker heller ikke å skyve under en stol at en kapitalreserve må stables på beina før arbeidet med årets Romsdalsmartna kan ta til.

– Hvordan skal dere skaffe til veie ny kapital?

– At nye lag, som går inn i foreningen Romsdalsmartnan kan bidra, er ett alternativ. Et annet er at vi ber bedrifter og andre om sponsormidler.

Frode Larshus påpeker at Romsdalsmartnan de siste 15 til 16 åra med bare ett unntak har gått i økonomisk pluss. Han bedyrer at de hele tida legger opp til budsjetter med et nøkternt økonomisk innhold.

– Hva har lagene, som dannet foreningen Romsdalsmartnan, sittet igjen med økonomisk etter martnaslutt?

– Det har sjølsagt variert fra år til år. De har sittet igjen med alt fra 10.000 til 50.000 kroner. Som oftest har det økonomiske utbyttet ligget på mellom 20.000 og 30.000 kroner for innsatsen de har lagt ned.

På ideelt grunnlag

Frode Larshus slår fast at Romsdalsmartnan hele tida er drevet som et tiltak på et ideelt grunnlag. Etter at deltakende foreninger har fått sitt, har bunnlinja vist tilnærmet null.

– Men hva er da drivkrafta for å fortsette med arrangementet?

– Romsdalsmartnan er en flere hundre år lang tradisjon. Det ville være ille om den nå ble slettet fra arrangementskartet.

Martnakomiteens formann mener det dessuten er en fin måte å gi lag og foreninger en kjærkommen ekstrainntekt på.

– Vil det i og med at de fire lagene har trukket seg ut bli en annerledes Romsdalsmartna?

– Ikke i utgangspunktet. Men vi vil sjølsagt ha behov for andre drivkrefter – mer dugnadshjelp fra andre foreninger. Men måten vi blir møtt på i lokalsamfunnet; av blant andre næringslivet, gjør at vi er optimister på martnaens vegne, sier Frode Larshus.

Han tror at med nye drivere og et nytt styre på plass, så vil Romsdalsmartnan leve videre.