Tirsdag 15. mai gjennomførte Vegvesenet tilbudskonferanse og befaring for entreprise på E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen.

Og interessen for prosjektet er svært stor. En - bokstavelig talt - hel busslast med entreprenører var med. Ifølge Vegvesenet er det både nasjonale og internasjonale aktører som ønsker seg jobben med ett eller begge prosjektene.

– Standardheving

Første halvdel av dagen var satt av til befaring for Tresfjordbrua. Etter lunsj ble det orientering om Vågstrandstunnelen, ved byggeleder Jon Trygve Løvik.

Vågstrandstunnelen betegnes av Vegvesenet som et rassikringsprosjekt.

– Men jeg vil også kalle det et standardhevingsprosjekt, sa prosjektleder Halgeir Brudeseth, før Løvik slapp til.

Forarbeid

Før man i det hele tatt kan begynne på tunnelldriving skal det bygges en permanent omkjøringsveg fra påslaget i øst (mot Måndalen). Her blir det trangt om plassen, men Vegvesenet vil ikke godta stans i trafikken i mer enn 15 minutter, annet enn to ganger i døgnet.

Dette skal skje til tider på døgnet som er definert på forhånd. Stenging i mindre enn 15 minutter kan skje, men da i samråd med kollektivtransporten. Hele strekninga mellom Måndalstunnelen og innslaget på Vågstrandstunnelen (kalt dagsone) skal oppgraderes, ved at avstanden mellom vegskulder og fjellvegg skal økes til dagens krav.

Mer forarbeid

Ved påslaget i vest (Våge) er det godt om plass. Men her skal det aller først bygges en 950 meter lang rørgate ut i fjorden, som skal ta unna vann og avrenning fra tunneldrifta.

Fire bekkefar må også skjæres av og føres ut i Vågselva. Dessuten skal det opparbeides tomt til en ny kontrollstasjon for tungtrafikk. Dette gjøres i bytte mot at prosjektet får benytte tomta til rigg og drift. Tunnelen er nå endelig fastslått til å bli 3665 meter lang. I tillegg kommer veg inn mot tunnelen fra begge sider, til sammen 1,2 kilometer. 160 meter lokal veg, 730 meter gang- og sykkelveg og 410 meter med driftsveg kommer også i tillegg.

Stålbru krever mer stein

En betydelig del av prosjektet Vågstrandstunnelen er at massen skal fraktes til Vikebukt og brukes som fylling for Tresfjordbrua.

Her påpekte Løvik at det var tre alternativer til bru, og at dette ville påvirke hvor mye masse som måtte til.

– Faller valget på ei stålbru vil det gå mellom 10 og 15 prosent mer masse, forklarte byggelederen.

Entreprenøren som får anbudet kan selv velge på hvilken måte massen skal fraktes. Dersom dette blir med lastebil vil trafikkbelastningen på vegen bli betydelig. Alternativet er båt (lekter).

Hjelvikbruene

Tunnelen skal stå ferdig 15. desember 2014, Tresfjordbrua sommeren 2015. Mellom disse to kommer også nye bruer på Hjelvik. Disse påbegynnes også i høst og skal stå ferdige neste høst. Prosjektet Hjelvikbruene er beregnet til å koste 33 millioner kroner og er hundre prosent statsfinansiert.

– Stor interesse for prosjektene. Betyr dette at prisen kan bli lavere enn antatt?

– Det betyr i allefall at det er stor konkurranse, og det ser vi på som positivt, sier Løvik.