Bakgrunnen for denne økningen i antall ansatte er at Rauma Gruppen nå styrker aktiviteten på Vågstranda. Blant annet skal anleggene i Skardbukta og Lybergsvika utvides. Som tidligere omtalt har oppdrettsselskapet kjøpt to anlegg med til sammen seks konsesjoner i Midsund kommune. Tanken var å dele drifta mellom Rauma og Midsund. Men på grunn av sterkt sykdomspress i Midsund, velger Rauma Gruppen å konsentrere utsett av ny fisk ved de to nevnte anleggene. – Endringen i opplegget blir gjort i samarbeid med Fiskeridirektoratet og Mattilsynet, opplyser daglig leder Erling Keiseraas. Og det er lakseviruset PD eller Pankreas Disease, som har angrepet anlegg både i Midsund og Vestnes kommune. Ikke ved anlegg som hører Rauma Gruppen til, men frykten for at smitten skal spre seg ytterligere, gjør at de i forståelse med offentlige instanser avstår fra å sette ut mer fisk på Midsund. Tiltaket er også et ledd i kampen om å bekjempe denne sykdommen som så langt ikke har ført til tvangsslakting ved anlegg. Og med bakgrunn i utvida aktivitet, iverksetter Rauma Gruppen tiltak som skal gi økt sikkerhet – i første rekke ved anleggene i Lybergsvika og Skardbukta. Blant annet skal det legges ut fôringsflåter ved de to lokalitetene. Dette er lektere som har fôrsiloer om bord. Fiskefôret som i dag fraktes med båt, bil og så over på båt igjen – med mange omlastinger undervegs – kan med fôrlekterne på plass, få leveranser direkte via båt. Men det som vil øke sikkerheten ved lokalitetene er at på de samme lekterne skal det etableres boenheter. Det innebærer at i store deler av året vil det være ansatte som skal arbeide og bo ved lokalitetene. Via skiftordninger vil det bli ført et nært og kontinuerlig tilsyn med både anlegg og laksen i merdene. – Vi ser på dette opplegget som en klar forbedring av sikkerheten – i første rekke mot dette med rømming, sier Keiseraas. – Vi kan kjappere ta forholdsregler i forbindelse med endring i værforhold eller andre ting som kan inntreffe, legger han til – i den sammenhengen i enda større grad kunne holde for eksempel uønska gjester borte fra fiskemerdene. De som har arbeidet sitt om bord i lekterne vil også via teknologiske hjelpemidler, kunne føre enda mer nøye tilsyn med livet i merdene – med fôring, med laksens liv og levnet – sette inn strakstiltak når eventuelt noe skjer og eventuelt i enda større grad følge opp eventuelle tiltak som blir iverksatt. Per i dag er det 11 personer som har arbeidet sitt bare i tilknytning til virksomheten på Vågstranda. Dette tallet vil bli utvida med tre til fire personer til – kanskje allerede innen høsten er over. – Oppgaven vår er å legge forholdene enda bedre til rette for at folk, flinke folk, ønsker å arbeide for oss. Med fornuftige skiftordninger og best mulig tilrettelagte forhold på arbeidsplassen, håper vi å oppfylle de kravene ansatte måtte ha både til arbeidstid og arbeidsforhold, mener Erling Keiseraas. Øystein Talberg oystein.talberg[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 26, mobil:911 90213