– Vi er kommet til et punkt der vi må innse at vannverket ikke lenger er mulig å drifte av "amatører". Årsmøtet bør nå diskutere om vi skal få inn profesjonelle drivere som blant annet kan sørge for en skikkelig beredskap og straks kunne rykke ut når alarmen går, sier Helge Brudeseth, styremedlem i tre og styreleder i 23 av leveårene til Tørla vassverk.

I 1976 søkte Tørla om kommunal overtakelse. Dårlig økonomi og en forestående utbygging til Nordre Sæbø var årsaken til at de ba kommunen overta. I kommunestyremøte 11. november 1976 ble det gjort vedtak om at kommunen skulle overta Tørla vassverk – da på vilkår som for øvrige kommunale vassverk. Men vassverket i Måndalen var ikke fornøyd med vilkårene som ble satt. 6. desember samme året ble det derfor bestemt at de skulle fortsette i privat regi.

Men det er verken trang økonomi eller store og tyngende utbyggingsoppgaver som gjør at han mener temaet bør settes på dagsorden nå. Tørla har i dag forgreininger til de aller fleste av bygdas grendelag. Men kilometervis med rør fra Sæbø i vest til Samset i sør og Hovde/Søvika i nordøst, gjør at man bør ha en skikkelig beredskap den dagen et rør springer lekk og tekniske problemer oppstår.

Behov for utrykning

75 kummer med koplinger, 2 høgdebasseng, 5 trykkforsterkere og instrumenteringen av en topp moderne driftssentral på Raknem som sørger for reint drikkevann til 234 bolighus, 115 driftsenheter og 38 hybler/hytter – gjør at man må ha tilgang til et reservelager og folk som kan rykke ut i det øyeblikket at feil oppstår.

– Vi har en driftssentral som kan koples opp til en PC og driftes fra en vaktsentral for eksempel på Åndalsnes. Det er derfor jeg mener det er så viktig at vi tar opp diskusjonen om kommunen bør ta over driften, slår Brudeseth fast.

I fjor hadde Tørla vel 752.000 kroner i driftsinntekter. De satt igjen med et driftsresultat på vel 272.000 kroner. Trekker man fra utgifter til renter og avdrag kan vannverket i Måndalen vise til et resultat på vel 217.000 kroner – et beløp som finansierer det nye renseanlegget som ble satt i drift i vinter.

Store aktiva

BA-selskapet (begrenset ansvar) har aktiva med bokførte verdier på 5,8 millioner kroner. De har en opptjent egenkapital tilsvarende 4,1 millioner – gjelda i selskapet er 1,7 millioner kroner.

I løpet av fjoråret ble det gjennomført betydelige utbedringer av anlegget.

– Vi ser på oss sjøl som langt sikrere leverandør av vann til brukerne, slår styrelederen fast.

Han erkjenner samtidig at det fortsatt er mange utfordringer å ta hånd om. På Høgda skal det etableres et næringsområde. Beboere på Bruaset har søkt om vann fra Tørla.

Utfordringer

– Utvidelse av Raknem boligfelt vil bety en utbygging av anlegget. I tillegg har vi rundt 3000 meter med rør laget av eternitt som gradvis må skiftes ut. Visst har vi utfordringer knyttet opp til tidene som kommer, slår Brudeseth fast.

I fjor vinter hadde Tørla ekstra utgifter knyttet opp til stikkledninger som frøs. Tining sto i en periode nesten daglig på timeplanen. Denne vinteren har den helt og fullt uteblitt.

– Abonnentene har lært og lar litt vann renne dag og natt. Det gjør at vi har unngått frosne ledninger under veg og gjennom vegg, sier Brudeseth.

– Men vi har rikelige mengder av vann – vann av godkjent kvalitet, legger han til. '

Nå håper styrelederen at årsmøtet i Tørla vassverk BA tar opp diskusjonen om Tørla skal be kommunen om å ta over drifta.

– Uansett viktig at det blir satt på dagsorden, sier Helge Brudeseth.