Også E-136 er, som ventet, tilgodesett med midler på neste års statsbudsjett. I dette fellesprosjektet, som skal finansieres med 50 prosent statlige midler og den andre halvparten via bompenger, er det bevilget til sammen 291 millioner kroner i forslaget til 2013-budsjett.

203 millioner kroner skal gå til Tresfjordbrua – 88 millioner kroner til Vågstrandstunnelen. I tillegg blir det stilt til sammen 194 millioner kroner til rådighet for bompengeselskapet – penger som skal betales tilbake i form av bompenger.

Det forberedende arbeidet til de to prosjektene er i gang. Lengst kommet i så måte er man kommet på Vågstranda og i området mellom Stolsneset og Måndalstunnelen.

På sistnevnte strekningen er skogryddinga unnagjort. Man er også kommet i gang med etablering av en "fot" på den planlagte omkjøringsvegen man skal anlegge i Stolsneset.

I gang

På Våge er man i gang med en omfattende skogrydding – ikke bare i tilknytning til vegtraseen som må etableres mellom dagens E-136 og påhogget til Vågstrandstunnelen – men også der det skal etableres ei større grøft som skal lede sigevann fra tunnelens vestside ned i Romsdalsfjorden.

Etter planen skal Vågstrandstunnelen åpnes for trafikk i desember 2014. Tresfjordbrua skal være ferdig året etter.

I inneværende periode skal det etableres to ny bruer på E-136 i Hjelvika. Dette arbeidet er fortsatt ikke kommet i gang – og blir det mest sannsynlig heller ikke på denne sida av nyttår.

Fullfinansiering

Men i og med statsbudsjettet for neste år er bruprosjektet fullfinansiert. 7 millioner kroner i 2013-budsjettet skal være sluttsummen man behøver for å fullføre brubygginga. Hjelvika på Vågstranda vil forhåpentligvis bli et ulykkespunkt mindre.

På budsjettet er det satt av 1,5 millioner kroner til utbedring av busslommer – et arbeid som allerede er kommet i gang i tilknytning til veger i Rauma.

I Innfjordtunnelen skal det etter planen gjennomføres det man kaller stabilitetssikringsarbeid. Dette er et arbeid der man saumfarer tunneltak og vegger for å se om det er antydninger til fjell som har begynt å løsne. Man vil kort og godt unngå at større avsetninger i tunnelprofilen løsner og faller ned på vegbanen.

2,5 millioner kroner er satt av til formålet.

Standard som nå

Vegbudsjettet for 2013 legger dessuten opp til at dagens standard på vegnettet skal kunne opprettholdes – det innebærer mer penger til drift og vedlikehold.

Regionvegsjef Berit Brendskag Lied skriver i en pressemelding at hun er godt fornøyd med forslag til statsbudsjett for 2013, spesielt med tanke på at pengene som er avsatt til drift og vedlikehold. Regjeringen ønsker å gi et bidrag som er høgere enn det som legges til grunn i eksisterende Nasjonal Transportplan.

Et annet moment Brendskag Lied trekker inn er økt satsing på trafikksikkerhetsarbeid – mer penger til gang- og sykkelveger samt utbedring av ulykkespunkt.

– Jeg er svært glad for at regjeringa viderefører dette målretta arbeidet, uttaler regionvegsjefen.

Pengene til Tresfjordbrua kommer fra de statlige bevilgningene til veg. De 88 millioner kronene til Vågstrandstunnelen kommer fra den statlige rassikringspotten der Rv-70 på Oppdølsstranda blir "velsignet" med 265 millioner på neste års budsjett – Fv-65 gjennom Hjartåberga (framtidig E-39) får 218 millioner kroner.