De store hogstambisjonene som Allskog har i Rauma kommune, ser ut til å få et alvorlig skudd for baugen. I flere bygder i Rauma er standarden på de kommunale vegene så dårlig at Allskog rett og slett ikke får fraktet ut tømmeret fra skogen. Resultatet er at skogen enten blir stående eller at den blir hogd og kjørt ut ved at merkostnadene belastes den enkelte skogeier.

– Rauma har rett og slett alarmerende dårlige veger som er til hinder for et moderne skogbruk og som er til hinder for næringsutvikling, sier Eriksen og får støtte fra Rolf Stamnestrø som i disse dager jobber intenst med å skrive kontrakter med skogeiere som ønsker å hogge skog fra etter påske og utover forsommeren.

– Vi har i dag kontrakter på 7.000 kubikkmeter. Målet var mellom 10.000 og 15.000 kubikkmeter. Mye tyder på at vi kort og godt må legge vekk planer om store hogster en del steder i kommunen eller vente på at kommunen oppgraderer vegene sine, sier Stamnestrø.

– Kan dette føre til at Allskog kaster blikket bort fra Rauma og heller går løs i kommuner der forholdene ligger bedre til rette?

– Ja, det kan fort blir løsningen. Det er begrenset hvor mye tid og penger vi vil bruke for å planlegge og til å søke dispensasjoner på grunn av de dårlige vegene, sier Arvid Eriksen og henstiller til lokale politikere om å ta vegstandarden på ramme alvor. Det henvises også til at en reklassifisering av vegene kan være en løsning da det noen steder har vist seg at vegene er i bedre forfatning en klassifiseringen tilsier.

– Men dere kommer inn på et tidspunkt på året da det gjerne er teleløsning. Kunne dere ikke ha startet dette arbeidet i januar?

– Jo, det kan du si, men moderne skogbruk er helårsdrift og slik må det være også i Rauma. Her står skogen, det er store ressurser og det er store verdier. Bare de kontraktene vi har inngått nå representerer verdier på 1,3 millioner kroner. Mulighetene her er store, men da må det legges bedre til rette både fra kommunens side og også fra skogeiernes side, sier Eriksen og forteller at tømmeret skal skipes ut fra kai på Øran og gå til Tyskland.

Allskogs to representanter understreker til slutt at de har en god dialog med Rauma kommune for så langt som råd å løse dagens utfordringer. Men penger må til og det må tas et krafttak på det kommunale vegnettet.