Rovviltnemda i Region 6 hadde i forrige uke møte, og overstyrte da sekretariatet. Nemnda ber departementet om tillatelse for ekstraordinære uttak av jerv innenfor forvaltningsområdet for Møre og Romsdal.

– Får nemda tillatelse så tror jeg ikke direktoratet kan lar være å sette inn Statens naturoppsyn for å gjennomføre uttak av jerv, sier skogbrukssjef i Rauma, Rune Horvli.

Krever ekstraordinære tiltak

På bakgrunn av sommerens store tap av sau i beiteområdene for Verma og Ulvådalen, har Rovviltnemnda i sitt vedtak, konkludert med at det er behov for ekstraordinære tiltak for å få ei løsning på problemene.

Rovviltnemda har tidligere pekt på utfordringene med tap av sau til jerv i forvaltningsområdet for Møre og Romsdal og ser det som helt nødvendig at det settes inn ekstraordinære uttak av jerv i både Rauma og Fjord kommune. Tap av sau på beite siden 2020 har økt hvert år, men med en markant økning for enkelte områder i 2023.

Rovviltnemda ber derfor Miljødirektoratet om å gi tillatelse til ekstraordinære uttak innenfor forvaltningsområdet i Rauma og Fjord kommune.

– Jeg tror de er blitt klar over situasjonen nå, sier Horvli.

Medlem av Rovviltnemnda, Kristin Sørheim, håper sentrale myndigheter lytter til nemndas anbefalinger. Foto: Arkiv

Får se om de lytter

– Vi får se om de lytter til nemnda, skriver medlem av Rovviltnemnda, Kristin Sørheim (Sp) i en epost til ÅA.

Rovviltnemnda har flere ganger tidligere gjort sentrale myndigheter oppmerksomme på den vanskelige situasjonen for sauebøndene i Rauma. ÅA har også tidligere henvendt seg til Miljødirektoratet med spørsmål vedrørende disse problemene, men fikk da til svar at:

«Spørsmålene din bør rettes til rovviltnemnda i region 6. Det er nemnda som har ansvaret for å utarbeide forvaltningsplanen med de vurdering og hensyn som skal tas i forhold til hvilket areal som prioriteres for beitenæring og hvilke for jerv».

Nå har altså Rovviltnemnda fremmet ei ny anbefaling til direktoratet som igjen skal ta saken videre til Klima- og miljødepartementet. ÅA har også henvendt seg til Klima- og miljødepartementet med spørsmål knyttet til problemene og fikk derfra følgende svar:

«Regjeringen har som målsetting at jervebestanden skal forvaltes så nær bestandsmålet som mulig gjennom lisensfelling. Det er krevende, og vi har ikke lykkes godt nok i alle områder, men vi ser nå at lisensfellingen har blitt mye mer effektiv i noen områder».

Foto: Rovviltnemnda

Fjernet løyver

Når Rovviltnemnda nå anbefaler ekstraordinære uttak av jerv, er dette noe annet enn den vanlige lisensfellingen.

– Det er Statens naturoppsyn som har ansvaret for ekstraordinære uttak, de vanlige fellingsløyvene som Rovviltnemnda tidligere har anbefalt er ofte blitt fjernet av Klima- og miljødepartementet etter at de er blitt påklaget av Naturvernforbundet, forklarer Horvli, som samtidig kan opplyse at dette sist ble gjort nå i sommer.

– Problemet er hovedsakelig at man ikke klarer å se jervens leveområde under ett, men forholder seg til fylkesgrensene. Jeg har snakket med mange av sauebøndene, og det eneste de ber om er å komme ned på bestandsmålet, sier Horvli.