Ei ny ooppfordring har kome på bordet til Rauma kommune. Integrerings- og mangfaldsdirektoratet har sendt brev til Rauma kommune datert 27. juli der tala er justert opp i høve til tidlegare tal.

I brevet blir det først vist til Stortinget sitt vedtak om å ta imot 8.000 flyktningar frå Syria i perioden 2015-2017. Samla er det no eit behov for å busette 50.000 flyktningar i perioden 2016- 2019. Behovet for plassar i 2016 er på landsbasis sett til 13.200 plassar.

Vidare i skrivet frå direktoratet går fram at det auka behovet for mottak gjer at plantala er justert opp. For Rauma sin del betyr dette at Rauma ber beden om å ta imot 21 flyktningar i 2017 og 18 flyktningar både i 2018 og 2019. Direktoratet ber no kommunen om at det blir fatta vedtak i tråd med dess plantala og at det blir gjort i form av eit rammevedtak som gjer mottaket meir fleksibelt. Det blir og bede om at eit vedtak blir gjort bindande for begge partar.

Direktoratet viser vidare i sitt brev til kommunen til at Stortinget har fatta vedtak om ekstra tilskot i samband med revidert nasjonalbudsjett for 2015. Her er det vedteke eit ekstra tilskot på 50.000 kroner per person til kommunar som busett fleire enn oppmodinga og fleire enn folketalet i kommunen tilseier. 25.000 kroner blir utbetalt til kommunar som biusett fleire enn dei bli oppmoda til men ikkje fleire en folketalet i kommunen tilseier.

Fristen for å svare er sett til 30. november 2015.