ÅA har den siste tiden gjort forsøk på å få svar fra en del offentlige instanser på spørsmål om rovdyrproblematikken i Rauma. En av disse instansene er Miljødirektoratet.

I dag mottok vi et svar på epost fra seniorrådgiver i Miljødirektoratets kommunikasjonsavdeling, Dag Stian Husby.

ÅA hadde sendt følgende henvendelse til Miljødirektoratet:

– Vi har nylig skrevet en del om problematikken knyttet til rovviltforvaltningen i Rauma. Kommunen har også levert inn sitt høringssvar til Statsforvalteren i forbindelse med den reviderte forvaltningsplanen for rovvilt. Kommunen er veldig kritisk til hvordan dette fungerer i praksis, det samme er også Mattilsynet.

Det flere nå etterlyser er innspill fra sentralt hold. Vi har derfor følgende spørsmål til Miljødirektoratet:

  • Vil Miljødirektoratet iverksette noen konkrete tiltak for å redde sauenæringen i Rauma?

  • Rauma kommune mener redusert areal for forvaltningsområdet for jerv er en vesentlig årsak til problemet. Kan dette endres?

  • Mattilsynet mener tapstallene er så høye at det utgjør et brudd på dyrevelferdsloven og at rovdyrforliket bør evalueres, bør det evalueres?

  • Sauebøndene i Rauma krever kun at bestandsmålet for jerv holdes. Hvorfor gjøres det ingenting for å innfri dette kravet?

ÅA mottok følgende svar på spørsmålene fra Husby:

– Spørsmålene din bør rettes til rovviltnemnda i region 6. Det er nemnda som har ansvaret for å utarbeide forvaltningsplanen med de vurdering og hensyn som skal tas i forhold til hvilket areal som prioriteres for beitenæring og hvilke for jerv. Også fordelingen av mål om antall ynglinger av jerv i Møre og resten av region 6.

– Det er videre Rovdata som rapporterer overvåkingsrapporten for jerv og i vår ble det påvist 2 yngekull i Møre og Romsdal, tilsvarende i 2022 ble det påvist 2, og i 2021 ble det påvist 5. Det er mål om 3 ungekull av jerv i fylket, mot 7 i resten av Trøndelag.

ÅA har tidligere fått svar fra fylkesvaraordfører i Møre og Romsdal, Kristin Marie Sørheim (Sp), som også sitter som fylkesrepresentant i Rovviltnemnda i Region 6.

Se hva Sørheim svarte her.