Alle endringsforslagene falt, med unntak av å fjerne ulempen med Møreaksen fra Vestnes-alternativet.

Overstrykninger er det Senterpartiet ville fjerne, mens fet skrift er det de ville føye til.

Endringer til presenteringen av Stor-Molde-alternativet

Mål 1: Gode og likeverdige tenester til innbyggarane

Styrkar og fordelarSvakheiter og ulemper
Stordriftsfordelar vil kunne hentast ut innanfor mange områderVil sikre robuste fagmiljøReiseavstand tilnoenmange tenesterkanvil aukeAvstandar innan kommunen gjer at mange tenester må vere tilgjengelege fleire staderDei fleste tenester vil bli lokalisert til Molde

Mål 2: Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling

Styrkar og fordelarSvakheiter og ulemper
Nykommunen vil ha god befolkningsvekst og er godt rusta for regionalt utviklingsarbeidNykommunen har eit allsidig næringsliv med god vekstkraftFergefritt samband mellom Rauma og Molde er fortsatt uløyst,andre samferdselsprosjekt i Rauma er ikkje nemntUtfordrande kommunikasjon innad i kommunen, intern konkurranse om samferdselsprosjekt

Mål 3: Bærekraftige og økonomisk robuste kommunar

Styrkar og fordelarSvakheiter og ulemper
Vil få 90 mill. kr. I reformstøtteRedusert usikkerheit for endringar i inntektssystemet dei neste 15 åraNykommunen har ein potensiell effektiviseringsgevinst på over 100 mill.I nykommunen vil Rauma mistedifferensiert arbeidsgivaravgift.Rauma sine kraftinntekter går inn i nykommunenStore kostnader ved omorganisering og samanslåing

Mål 4: Styrke lokaldemokratiet og gi større kommunar fleire oppgåver

Styrkar og fordelarSvakheiter og ulemper
Vil sterkt redusere behovet for interkommunale samarbeidEin kommune som har storleik til å ta på seg nye oppgåverEi auke frå 275 til 1000 innbyggarar bak kvar kommunestyrerepresentant Sterkt svekka lokalkunnskap blant folkevalte

Endringer til presenteringen av Rauma alene-alternativet

Mål 1: Gode og likeverdige tenester til innbyggarane

Styrkar og fordelarSvakheiter og ulemper
Har relativt få interkommunale tenestesamarbeidStor nok til å klare dei fleste tenestene sjølvEvne til rask omstilling.Sårbar kvalitet og bemanning på smale tenesteområderAvgrensa kapasitet og evne til omstilling og modernisering

Mål 2: Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling

Styrkar og fordelarSvakheiter og ulemper
Er i dag ein eigen bu- og arbeidsmarknadHar eit aktivt lokalt næringsliv92 % sjølvforsynt med arbeidsplassarLåg befolkningsvekst – mange eldreUtviklinga går mot større regionar med større valfridom i arbeidsplassar og servicetilbod

Mål 3: Bærekraftige og økonomisk robuste kommunar

Styrkar og fordelarSvakheiter og ulemper
Rauma kommune har allment gode inntektsrammer i dagVil behalde kraftinntektene sjølveVil truleg behaldeVi har redusert arbeidsgivaravgiftVi går glipp av stønad til å gjennomføre kommunereformaSårbar for endringar i inntektssystemetTungdrevet kommune pga. avstander.

Mål 4: Styrke lokaldemokratiet og gi større kommunar fleire oppgåver

Styrkar og fordelarSvakheiter og ulemper
Mange kommunestyrerepresentantar i høve til folketalet – 275 innbyggarar bak kvar representantSterkt lokal engasjement – kort linjer for folk flest til kommuneleiingaLokalkunnskap blant politikerneUnder ønska kommunestorleik - 15.000 innbyggararUtfordrande å ta imoteventuelt nye store oppgåver somkan bli lagt til kommunane

Endringer til presenteringen av Rauma-Vestnes-alternativet

Mål 1: Gode og likeverdige tenester til innbyggarane

Styrkar og fordelarSvakheiter og ulemper
Stordriftsgevinstar vil kunne hentast ut innafor fleire områderVil lettare løyse smale tenester ogsikre sterkarefagmiljøNykommunen får færre interkommunale oppgaver, tek fleire oppgåver sjølv.Avstandar innan kommunen gjer at mange tenester må vere tilgjengelege både i Åndalsnes og VestnesReiseavstand til nokre tenester kan auka

Mål 2: Heilskaplegog samordna samfunnsutvikling

Styrkar og fordelarSvakheiter og ulemper
Nye samferdselsløysingar (bru ogtunnel) vil opne for tettare samarbeid og integrasjonBegge kommunane har god arbeidsplassdekning – Rauma 92 % og Vestnes 86 %Godplasseringmellom Molde og Ålesund – Møreaksen og E 136Begge kommunane har låg befolkningsvekst og mange eldreLite innslag av vekstnæringar i næringslivetNye moglegheiter knytttil Møreaksen

Mål 3: Bærekraftige og økonomisk robuste kommunar

Styrkar og fordelarSvakheiter og ulemper
Redusert usikkerheit for endringar i inntektssystemetVil få 25 mill. kr. i reformstøtteNykommunen vil mest truleg behalde redusert arbeidsgivaravgiftVestnes har svakare inntektsgrunnlag enn RaumaBegge kommunane har for tida stram driftsøkonomiUsikkerheit knytt til Vestnes sine framtidige pensjonsforpliktingarKan vere store kostnader ved omorganisering

Mål 4: Styrke lokaldemokratiet og gi større kommunar fleire oppgåver

Styrkar og fordelarSvakheiter og ulemper
Når nesten ønska kommunestorleikpå 15.000 innbyggararEi auke frå 275 til 360 innbyggararbak kvar kommunestyrerepresentant