EFTA-domstolen uttaler at en oppdragsgiver ikke trenger å gjøre feil av en viss alvorlighet for å utløse erstatningsansvar. Et enkelt regelbrudd er nok.

Veidekke/Kristiseter har stevnet kommunen og krever inntil 25,7 millioner kroner i erstatning fordi de mener de burde vunnet kontrakten om byggingen av den nye helsehuset. Kontraktsummen med Hent endte på 248,3 millioner kroner.

Rettssaken er nå berammet til 6.-9. februar. Den skal gå for Romsdal tingrett.

Uttalelse fra EFTA-domstolen

31. oktober avsa EFTA-domstolen en rådgivende uttalelse om en anbudskonkurranse som Fosen-Linjen AS deltok i om drift av ferjetjenester. I dommen heter det at en overtredelsen ikke må være av en viss type eller alvorlighetsgrad.

Det «ville i siste instans vesentlig undergrave håndhevelsesdirektivets mål om et effektivt og raskt rettslig vern», heter det, og domstolen sier videre:

«Alvorlighetsgraden av overtredelsen av EØS-reglene om offentlige kontrakter er derfor irrelevant når det gjelder å tilkjenne erstatning. Et enkelt brudd på regelverket for offentlige anskaffelser er i seg selv nok til å utløse oppdragsgivers erstatningsansvar».

Ordknappe advokater

Verken kommunens prosessfullmektig, advokat Arne Torsten Andersen fra Kluge Advokatfirma AS, eller Veidekke/Kristiseters prosessfullmektig, advokat Morten Goller fra advokatfirmaet Wiersholm, ønsker å si særlig mye om rettssaken i februar.

På spørsmål om hvordan man ser på muligheten for å vinne fram i rettssalen, sier kommunens advokat:

Veidekke/Kristiseters advokat, Morten Goller, sier følgende om muligheten for å vinne fram: – Det vil jeg aldri uttale meg om i en sak som står for domstolen, sier Goller.

– Hva tenker du om at Veidekke må i rettssalen for å løse tvistesaka?

– Vi har tatt initiativ til forliksdrøftelser, men blitt avvist av kommunen. Det skjedde i forbindelse med planmøte i tingretten der den tok opp spørsmålet om mekling, sier Goller.

Det er satt av fire dager til rettssaken i Romsdal tingrett. Den administreres av sorenskriver Svein Eikrem.

Hovedårsaker

1. De mener anbudskonkurransen krevde at begge tomter skulle brukes til helsehuset, og at løsningen med en tomt først kom etter anbudsåpningen.

2. De mener at Hent i sitt anbud hadde tatt forbehold om marktrykk, som har gitt betydelige ekstrakostnader for kommunen – i form av en motfylling i sjøen.

3. De har også reagert på avvik fra reguleringsplanen

Kommunen har tidligere avvist påstandene på alle punkt. Kommunens advokat har påpekt at tre forhold må oppfylles for at Veidekke/Kristiseter skal få erstatning:

1. Det må være vesentlig brudd på regelverket

2. Det må være overveiende sannsynlig at Kristiseter hadde fått kontrakten ved en rettmessig inngåelse

3. Det må foreligge et økonomisk tap som kreves dekket