FAU ved Måndalen barnehage skriver i brevet, som er sendt samtlige formannskapsmedlemmer i Rauma, at "alternativet til konseptstudie ikke er den beste løsningen for vår barnehage."

Formannskapet i Rauma har møte i dag, onsdag.

Her er brevet i sin helhet:

"Tilbakemelding fra FAU Måndalen barnehage angående konseptstudie for ny barnehage sørsiden.

FAU Måndalen viser til informasjons møte den 15.5 angående kommunen sin konseptstudie. I studiet er det fremlagt opprustning av nytt skole og barnehageanlegg i Måndalen. FAU viser her positivt til at det er lagt frem veldig mye gode skildringer på forbedringer i Måndalen som har vært etterspurt i lengre tid.

FAU vil likevel legge frem at alternativet til konseptstudie ikke er den beste løsningen for vår barnehage. Herunder vises det til alternativ A som det beste alternativet med såkalt «ball-løkka» for barnehagen.

FAU viser til sterk kritikk for studiet grunnet følgende:

 • Rådmannen viser til at ansatte og FAU har vært informert og involvert via lokale FAUer. Dette er opplysninger som ikke stemmer. FAU har ikke fått informasjon om at det skulle være en konseptstudie og heller ikke blitt involvert i utarbeidelsen av studiet. Her har SU spurt om involvering.

 • I konseptstudie sier at alle foreldre har sett konseptstudie, dette er ikke korrekt, oppmøtet den 15 mai var ikke representativt for foreldrene og studie har ikke vært tildelt eller fremvist på annen måte.

 • De tre forslagene til bygging/endring av skolestruktur og barnehage er ikke grundig undersøkt av kommunen, herunder utbygging av barnehagen og mulighet for innkjøp av ekstra tomt av idrettslaget i Måndalen. FAU har på eget initiativ forespurt idrettslaget om tomt og dette ble i tillegg gitt beskjed om på møtet den 15.5. Vi kan ikke se at forespørselen er ivaretatt av konseptstudie.

 • Alle foreldre og ansatte i Måndalen Barnehage fikk tildelt undersøkelse på omgivelser og trivsel i barnehagen høsten 2015, det viser ikke konseptstudie til. Tilbakemelding på møtet den 15.5 var at barnehagesjef i Rauma Kommune visste om at foreldre og ansatte ønsket nåværende plassering. Det er ikke tatt høyde for besvarelsene i undersøkelsen som er utarbeidet av kommunen i samsvar med foreldre og ansatte i barnehagen. Her er det lagt inn klart flertall om å bevare barnehagen på nåværende området med en rekke punkter som viser til begrunnelse for å opprettholde beliggenheten.

 • Det er ikke utarbeidet plan/tegning for hvor barnehagen skal plasseres, heller ikke fordeling av uteområdet.

 • Konseptstudie viser ikke til endring i trafikk sikkerhet ved skoleområdet. Svaret fra kommunen sine tilsatte ved møtet, er at det problemet løses uten endelig avklaring.

 • Det vises ikke til de negative sidene ved at barna skal være på det samme området i opptil 15 år.

 • I workshop ble det begrunnet at ressursene kan deles mellom skole og barnehage. Det er en ønsket situasjon for alle at personalet er stabilt i henhold til barna. Her er det heller ikke tatt hensyn til barnas beste, også på et pedagogisk nivå. Dette stiller FAU spørsmålstegn ved i forhold til fagkompetanse, som ikke er den samme innenfor barnehage og skole.

 • De tildelte i studiet har gått inn for forslag om å flytte barnehagen ned på skoleplassen, herunder er ikke tatt høyde for barnas beste med nåværende plassering. Barna har tilgang til eget uteområdet som skog, idrettshall og idrettsbane som står til fritt bruk av barna. Barna vil her ikke være påkrevd å følge tidsbruk for lån av arena og har tilgang til et aktivt inne område når været tilsier det. Ved flytting vil barnehage og skole dele eksisterende inne arealer som eksempel er gymsal.

Det å kalle fremtidige planer for opprustningen av skolen og barnehagen for hastverk, er underlagt enhver kritikk. Skolen i Måndalen har lenge hatt stort behov for grundig opprustning og har i tillegg vært i planene til kommunen i lengre tid. Kommunen har hatt mulighet til å legge inn prosess for oppreisning av nye bygg i en årrekke.

Barnehagen i Måndalen har hatt behov for ressurser og endring siden 2009. Her viser FAU til søknader hvert halvt år til kommunen og behov for mer plass til barna.

Det at kommunen heller ikke har dette innlagt i sine planer, rettes det sterk kritikk til. Herunder har barnehagesjef i Rauma Kommune, i samtale med SU henvist til at det ikke foreligger et saksnummer for klager fra foreldre og de rette kanalene ikke var brukt i klagene.

FAU har her tidligere vist til klager og henvisninger til tidligere ledere i barnehagen, artikler i media om trafikksikkerhet ved å flytte avdeling til skolen sitt området og søknader fra barnehagen om ekstra plass to ganger i året siden 2009.

Kommunen gir klare signaler på at samhold mellom bygd (foreldre) og kommunen ikke er overholdt på oppgitte punkter. Vi opplever at kommunen ønsker å skape ytterligere splid på Sørsida ved å flytte Innfjordingene til Åndalsnes området. Sikkerheten ved trafikken ved skolen og aldersheimen har i lang tid vært et dilemma og klagd inn en rekke ganger. Det vises ikke til en forbedring av kommunen.

 1. Måndalen trenger en helt ny skole og den må bygges etter realistiske mål og barnetall.

 2. Kommunen har allerede en tomt for Måndalen Barnehage og i tillegg mulighet for innkjøp av ekstra tomt og utbygging av Måndalen Barnehage ved plasseringen de har i dag.

FAU ønsker derfor at kommunen går for alternativ A, som på foreldremøtet 15. mai ble forklart som: nybygg av barnehagen der den er i dag og nybygg av skolen der den er i dag. Alt. A ser også ut til å være det rimeligste alternativ i henhold til barnehagen.

Vi ønsker selvfølgelig den beste løsningen for både kommunen, brukerne og de ansatte, men først og fremst fremmer vi brukernes beste. Og sånn vi ser det har de minste barna det best der de er i dag; skjermet fra trafikk, inntrykk fra de større barna og med et fantastisk uteområde. Tjenestebildet som er tegnet for barnehagen i konseptstudie, avspeiler disse utsagnene.

Skulle det bli sånn at barnehagen samlokaliseres med skolen, krever FAU å bli involvert i planleggingen av lokalisering på området og uteområde som skal være dedisert til barnehagen.

FAU har følgende spørsmål som må besvares:

 1. I sakspapirene viser rådmannen til en kostnad på 35 mill. for ny barnehage. I konseptstudie skriver rådmannen kr. 41 mill. og kr. 49 mill. Hva er de reelle tallene for ny barnehage? Og hvorfor var det i 2015/2016 i forbindelse med prosjektet som den gang var lansert, estimert med kr. 13 mill. til ny barnehage?

 2. Hvor skal barna plasseres i byggefasen?

 3. Hvor reelt ser kommunen på at foreldre på Vågstranda vil benytte seg av kommunalt barnehagetilbud i Måndalen?

 4. Det er ikke lagt til realistiske barnetall da disse endringene vil medføre at barn blir flyttet til andre skoler og barnehager som alternativ. Rådmann har lagt til at klassetrinn 1-10 opprettholdes om barna i Innfjorden settes til Måndalen. Dette kan bare gjøres ved å endre fritt skolevalg. Hvilken garanti viser da Rådmannen til her?

 5. Er det FORELDRENE som har ansvar for å opprettholde bygg, ressurser, plass, sikkerhet og vedlikehold av bygg til barna?

 6. Hvor foreligger kommunen sitt ansvar?

Hilsen FAU Måndalen Barnehage"