Med vedtaket i formannskapet er det nå inngått et formalisert samarbeid mellom idrettslagenes rådsorgan og kommunen.

Samarbeid har vært en viktig ledetråd i «nye» Rauma idrettsråd. Spesielt leder Vidar Moen har gang etter gang påpekt viktigheten av et godt samarbeid – på tvers av idrettslagsgrenser – mellom idrettsråd og kommune.

Med den nye avtalen vedtatt, vil idrettsrådet – idrettslagenes eget organ – i langt større grad kunne komme med råd og fremme sitt syn i saker som angår idretten i kommunen.

Ifølge avtalen skal de delta i rulleringen av økonomiplanen – komme med innspill til planen innen 1. september hvert år.

Deltar i mye

De skal også komme med forslag til hvordan kommunen skal fordele de kommunale tilskuddene som blir idretten til del.

Rådet skal også komme med innspill når det gjelder tildeling av treningstimer ved kommunale anlegg.

Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet skal gjennom Rauma idrettsråd få en årlig rullering – der lag og andre høringsorganer skal fremme sine innspill innen 1. juni hvert år – en plan som skal være klar for sluttbehandling i kommunestyret i løpet av desember måned.

Også når det gjelder søknad om spillemidler skal Rauma idrettsråd inn som rådsorgan. Etter 15. oktober hvert år skal de fremme sine forslag til prioritering av neste års spillemidler – en prioritering som skal følge saka gjennom utvalg for plan og forvaltnings behandling og fram til kommunestyret skal gjøre endelig vedtak i slutten av desember måned.

Ville ha utsettelse

Arne Hoem (Frp) ville ha saka bedre belyst. Blant annet fremmet han kritikk overfor idrettsrådets sammensetning – mente sammensetningen tilsa en klar favoriseringen av fotballen – mente de måtte ha klarere kriterier av hva idrettsrådet skal være.

Hoem fikk kun sin egen stemme i forslaget om utsettelse.

Arne Steffen Lillehagen hadde ingen innvendinger til forslaget om samarbeidsavtale. Men etter hans mening innebærer paragraf 2 i lov for Rauma idrettsråd en svakhet – at Rauma idrettsråd skal være et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges Idrettsforbund.

– Men ikke all idretter er representert i rådet. I Rauma er det ingen svømmeklubb som kan snakke et nytt svømmebassengs sak, for eksempel, sa Lillehagen.