Rauma kommune er invitert til å avgi en høringsuttalelse før takst- og rabattsystemet blir endelig vedtatt av Vegdirektoratet. Saken skal behandles i tirsdagens kommunestyre, og i rådmannens innstilling ber han om at Vågstrandstunnelen fullfinansieres av staten.

I forslaget skal passering i Vågstrandstunnelen uten rabatt koste 40 kroner.

I innstillingen heter det at:

1. Prinsipielt og primært mener Rauma kommunestyre at Vågstrandstunnelen bør fullfinansieres av staten som rassikringsprosjekt og tas ut av systemet for bompengefinansiering i regi av Eksportvegen AS. Rauma kommunestyre viser her til en rekke andre liknende rasutsatte vegstrekninger som har fått tunnel finansiert av staten. Det er kommunestyrets mening at det er dypt utrettferdig at lokalbefolkning og vegfarende mellom Vågstranda og Måndalen skal betale «rassikringsavgift».

2. Subsidært har Rauma kommunestyre ikke merknader til forslaget til bompengesatser foreslått fra Eksportvegen i brev av 10.04.2015 fra Statens vegvesen

Vestnes kommune, Rauma kommune og fylkeskommunen er høringsparter før endelig avgjørelse skal tas. Brua og tunnelen er godkjent med 50 prosent statlig finansiering og 50 prosent privat finansiering gjennom Eksportvegen AS. Bompengene skal kreves inn over ei periode på 15 år.

Mer om de foreslåtte takstene kan du lese her.

Kommunestyret vedtok i 2009 å akseptere bompengefinansiering på tunnelen og brua, og godta bomplassering i nærheten av tunnelen. Det overorna målet skulle likevel være at lokalbefolkningen på Vågstranda skulle slippe å betale bompenger for tunnelen.