Forprosjektet som skulle utrede muligheten for å bygge en gondolbane til toppen av Nesaksla ble presentert i begynnelsen av juli.

Konsulentselskapet Menon anslo byggekostnaden til mellom 130 og 160 millioner kroner, inklusive et service og restaurantbygg på toppen.

De årlige driftskostnadene ble stipulert til mellom 8,5 og 12 millioner kroner.

Lønnsomt

Rapporten fra Menon konkluderte med at prosjektet er bedriftsøkonomisk lønnsomt og til berikelse for lokalsamfunnet – forutsatt at det selges 130-135.000 gondolbilletter årlig.

Åndalsnes Avis har gjort en ringerunde til en håndfull potensielle investorer og reiselivsaktører i regionen for å lodde stemningen og synet på realismen i det ambisiøse prosjektet. Holdningene synes å være en smule ambivalente. På den ene siden er velviljen stor – på den andre siden er skepsisen til den økonomiske realismen merkbar, både på og mellom linjene.

Det mest påtakelige er kanskje fraværet av åpenbar motstand. Da gondolbaneideen var framme i offentligheten omkring 2008 raste det en heftig debatt. Fra flere hold kom det innsigelser som primært gikk på at naturinngrepet var uønsket.

De argumentene er nesten fraværende nå.

– Før eller siden må Rauma ta diskusjonen om hvor grensa går for hvor mye man skal tilrettelegge for inngrep og ferdsel i naturen, sier lederen i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Øystein Folden.

– Hvis det først skal bygges et stort anlegg i naturen så er ikke Nesaksla det verste stedet. Der er trafikken opp og ned allerede så stor at en gondolbane ikke vil medføre nye, store skadevirkninger på naturen. Det ville sett annerledes ut dersom fjellet ikke for lengst var så kommersialisert som det er, kommenterer Naturvernforbundets leder i Rauma, Svein Gunnar Rydjord.

Avventende

Lokale næringslivsledere er avventende med å signalisere at de vil stille kapital til disposisjon.

– Jeg har ikke tenkt nok gjennom saka foreløpig og ønsker ikke å kommentere planene nå, svarer Svein Kroken, en sentral figur i Raumas reiseliv gjennom en årrekke.

– Jeg er ikke negativ til en gondolbane, tvert imot. Men etter det jeg kan skjønne er det mange usikre tall i beregningene som er gjort, og derfor er jeg foreløpig usikker på lønnsomheten i prosjektet. Det er også grunn til å være litt betenkt i forhold til om Nesaksla tåler enda mer trafikk. sier Ivar Åndal. Også han har vært en aktør i det lokale reiselivet i flere tiår.

Lars Wenaas har pådratt seg et renommé som Raumas «rike onkel» etter at han har brukt betydelige pengesummer både på kommersielle og ideelle prosjekter i heimkommunen.

– Utfordringen med gondolbana blir å finansiere byggingen. Men jeg vet ikke mer enn det jeg har lest i avisene og har ikke på noen måte vurdert om det kan være interessant å investere i prosjektet, sier Lars Wenaas.

– Hvis myndighetene på noe vis bidrar, så vil det naturligvis også gjøre det enklere å skaffe privat kapital, tror Wenaas.

– Merker du et forventningspress om å bidra økonomisk hver gang det dukker opp behov for å skaffe kapital til nye prosjekter i nærmiljøet?

– Nei, det gjør jeg ikke. Vi vurderer hvert enkelt prosjekt for seg og gjør en helt sjølstendig beslutning.

Optimist

Den klart mest optimistiske og velvillige reaksjonen kommer, ikke uventet, fra reiselivsorganisasjonen Visit Nordvest, representert ved assisterende reiselivsdirektør Torunn Dyrkorn.

– Gondolbana kommer til å bli et pluss for Rauma, ved at den gir arbeidsplasser og bidrar til at turistene oppholder seg lenger i området, mener Dyrkorn.

– Hvor realistisk mener du at planene er?

– Hvis du ser på den nye gondolbana som er bygd i Loen, så er den i stor grad finansiert av private aktører, og den ser ut til å bli en suksess. Det mest nærliggende er å tenke et spleiselag med privat og offentlig kapital.

– Vil du anbefale lokale næringsdrivende i Rauma å satse pengene sine på gondolbana?

– Ja, det vil jeg. Gondolbana har man snakket om i mange år, og nå er det lagt fram en ganske positiv og grundig analyse som viser at det skal gå an å gjøre den lønnsom. Det synes jeg er ganske oppløftende, sier Visit Nordvests assisterende reiselivsdirektør.

Lars Wenaas har ikke studert gondolplanene og vil heller ikke uttale seg om lønnsomheten i prosjektet. Foto: Øystein Talberg