Formannskapet i Rauma har avgitt sitt signal til planen som er ute på høring. Et klart signal fra det politiske Rauma er at med Vågstrandstunnelen og Tresfjordbrua på plass, må det også gis muligheter til å pendle til og fra arbeid så langt unna som Ålesund med omland.

– Med tunnel og bru på plass vil Ålesund bli et attraktivt arbeidsmarked, spesielt for Sørsida. Da er det viktig at vi også legger til rette for en god kollektiv pendelordning i dette området, sa Tove Røvik Istad som også poengterte viktigheten av at Vestnes inngår i dette med et godt kollektivtilbud for Sørsida. Med Tresfjordbrua vil avstanden til Ålesund bli kortet ned med rundt 12 kilometer – kilometre med veg som i dag i stor grad representerer 60- og 70-soner. Ei bru over Tresfjorden, der fartsgrensa er 80 kilometer i timen, vil korte ned reisetida til Ålesund betraktelig. En pendler fra Måndalen eller Vågstranda vil ikke bruke lengre tid til en arbeidsplass i Ålesund enn det arbeidstakere fra Åndalsnes i dag bruker til Molde via Åfarnes.

Kombinasjon eller ei

Eirik Hoem var også av politikerne som på siste formannskapsmøte framhevet viktigheten av å få til et skikkelig kollektivt pendlertilbud for Sørsida.

– Vi må få til ei direkterute morgen og kveld på strekninga Åndalsnes-Ålesund, sa Hoem som mente at å legge opp til ei rute der man "henger seg på" Timeekspressens busser mellom Volda/Ørsta og Kristiansund – busser som passerer møtet mellom E-136 og E-39 i Vestnes-Skorgen med times mellomrom, ikke er noe fullgodt alternativ.

I forslaget til høringspunkt fra Rauma, er det lagt opp til en pendelbuss fra Molde via Åfarnes og Åndalsnes til møte med nettopp Timeekspressens busser – på Furneset i Vestnes kommune.

Nærmere møte

Torbjørn Rødstøl tok til orde for at pendelbussens møte med ekspressen retning Ålesund kunne legges til andre steder – nærmere Rauma – som i nærheten av Helland, for eksempel. Og slik ble det. Også Raumabanen blir fra Raumas side framhevet som en viktig del av framtidas kollektivtilbud i Møre og Romsdal. I et forslag fra Lillehagen blir det poengtert at Raumabanen i kombinasjon med buss blir nå eneste landverts forbindelse mellom store deler av Møre og Romsdal og Østlandet. Her blir det poengtert viktigheten av nedkortet reisetid for på den måten møte konkurransen fra fly og privatbil. "Et mål må være å korte ned reisetida med 30 minutter i planperioden", heter det i vedtaket som også poengterer at det må etableres et gjennomgående tog til Oslo.

Snarlig toferjedrift

Et annet viktig moment i vedtaket i formannskapet er kravet om iverksetting av toferjedrift mellom Åfarnes og Sølsnes.

"Dette må skje seinest sommeren 2013", heter det i høringsvedtaket fra Rauma.

Et punkt i høringsuttalelsen berører dette med bompenger. Raumapolitikerne ønsker å premiere dem som benytter seg av kollektivtransport ved å gi dem betalingsfritak på ferje og veger som er belagt med bompenger.

Husk bygde-Rauma

Et annet moment som trekkes inn, er folks behov for sykkel eller bil til stedet de må for å nå pendlerbussen. Her oppfordres kommunen til å skaffe til veie areal til parkering av biler og sykler i tilknytning til hovedbusstopp rundt om.

Når det gjelder Raumas forslag til innhold i den nye kollektivplanen blir også Åndalsnes skysstasjon trukket fram som et viktig kollektivknutepunkt for både buss- og togreisende. Her blir Møre og Romsdal fylke oppfordret til å være en aktiv medspiller for å få på plass både dette med bussoppstillingsplass og trafikksikring – kort og godt være med i utviklingen av skysstasjonens utendørs areal.

Og et annet viktig moment som Gudrun Herje Langseth tok for seg; bygdefolks muligheter til å ta del i en kollektivtrafikk som til tider av uka ikke finnes – viktigheten av å sikre bygdedrosjene en levelig framtid.