I håp om å bedre grunnlaget for framtidig ressursinnsats, er det nå vedtatt å utarbeide en hovedplan for det kommunale vegnettet. Tidligere ble det besluttet å sette ned ei veggruppe som skal vurdere hvilke retningslinjer som skal legges til grunn for å opprettholde en veg som et kommunalt anliggende. Dette arbeidet er i gang. Nå skal det utarbeides en hovedplan for vegnettet. Fra kommunens side blir det poengtert at en slik plan bør beskrive dagens tilstand på veger – sette mål og strategier. En handlingsplan og et anbefalt bevilgningsnivå, bør også være en del av den strategiske planen. Målet må være et bedret vegnett – unngå et standarden blir redusert og etterslepet for nødvendig vedlikehold bli enda større. Rådmannen viser til at Rauma i dag har 127 kilometer kommunal veg i tillegg til 34 bruer de også har ansvaret for. Til stadighet får kommunen henvendelser om behov for oppgradering. Bygdeveger og bruer er ikke gradert for å tåle dagens tungtrafikk og bærer sine tydelig tegn på det.