Den godt voksne mannen fra Rauma kjørte bil over ei strekning på cirka 100 meter med privat veg. "Etter å ha lastet gjenstandene inn i bilen, returnerte siktede til bolighuset. Da siktede skulle rygge inn mot inngangspartiet svingte han for brått og kjørte borti en bil som sto parkert på parkeringsplassen. Bilen ble påført en del materielle skader. Forholdet ble meldt til politiet som kom til stede.

Siktede erkjente straks han hadde kjørt bil og at han forut for kjøringen hadde drukket alkohol", het det i rettspapirene.

Tilståelsesdom

Prøven viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,64 promille en og en halv time etter at kjøreturen fant sted. Siktede avga en uforbeholden tilståelse i retten og at saken avgjøres ved tilståelsesdom.

Hovedregelen er ubetinget fengsel og en bøtestraff ved kjøring med promille over 1,5. Kriminalomsorgen i Møre og Romsdal har gjennomført personundersøkelse av siktede hvor det ble konkludert med at siktede er egnet for program mot ruspåvirket kjøring. Siktede er også tidligere domfelt for promillekjøring. Siktede samtykket i retten gjennomføring av et slikt program som betinget 18 dagers betinget fengsel. Det ble også domsslutningen. Han må videre betale ei bot på 30.000 kroner og at han idømmes tap av retten til å føre motorvogn for en periode på to år regnt fra tidspunktet hans førerrett ble midlertidig inndratt i forbindelse med denne saken.

Ved eventuelt gjenerverv av førerretten pålegges han å avgi ny praktisk og teoretisk førerprøve.

Domfelt erklærte at han vedtok dommen i Romsdal tingrett.