Mannen som nylig møtte i Romsdal tingrett var siktet for å ha oppbevart varene i sitt kjøretøy da han ble stanset på Verma denne lørdags formiddagen.

Det er en mann fra Litauen som ble pågrepet; han har forklart at varene ble kjøpt av en litausk trailersjåfør på Lillehammer.

Brukte sparepengene

Siktede har forklart at han brukte sparepengene sine til å kjøpe de nevnte varene. Han forklarte i retten at det ikke ble fremvist noen papirer for varene han kjøpte. Varene skal ha kommet fra Litauen og han forsto at de ikke var kommet lovlig til Norge.

Han sa videre at han kanskje skulle selge varene til noen med fortjeneste. Han var i Norge på jakt etter arbeid; han hadde vært i Norge i et døgn da han ble pågrepet. Mannen var på veg til Sunnmøre da han ble stanset på Verma.

Han betalte 50.000 svenske kroner og 2000 litauske for varene; det var hans egne sparepenger som ble brukt på handelen. I følge ham selv.

Litauren samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom, videre erklært han seg skyldig i henhold til siktelsen.

Tingretten kom til at straffen settes som foreslått fra påtalemyndigheten; betinget fengsel i 45 dager samt en bot på 10.000 kroner (tilsvarer to månedslønner i Litauen). Forsvareren anførte at siktede måtte behandles på mildeste måte.

Av allmennpreventive hensyn bemerket retten at det kreves en streng reaksjon i saker som gjelder smuglging av alkohol- og tobakksvarer og videre befatning med slike varer. Grensa i henhold til praksis for ren bøtestraff er langt overskredet i denne saken.

Retten sier videre at de er enige med påtalemyndigheten i at størrelsen på beslaget her i utgangspunktet tilsier en kortere ubetinget fengselsstraff. At straffen i saken her gjøres betinget er alene begrunnet med siktedes tilståelse og samtykke i forenklet rettergang.

Ved eventuell soning av den betinga fengselsstraffen tilkommer siktede seks dager i varetektsfradrag.

Foruten bota og den betinga dommen må den domfelte tåle inndragning av beslaget.

Domfelt erklært at han tok betenkningstid.