Kommunedelplan for Isfjorden ble sendt på tredje gangs høring i juni, med høringsfrist 27. august.

– Alle innsigelsene går på Basecamp kirketaket. Disse må vi imøtekomme, og så vil det variere hvor mye det vil kreve av oss. Noen kan enkelt kvitteres ut med endringer i planteksten, andre krever konsekvensutredninger som vil kreve arbeid. Og i siste instans kan det være innsigelser som ikke kan kvitteres ut, men som må tas ut av planen, forklarer Skaug.

Hytter i støysone

Hun sier at hun til nå har mottatt sju innsigelser, tre fra Fylkesmannen og fire fra fylkeskommunen. Fylkesmannens tyngste argument, og som er det klareste punktet de har innsigelse mot, er at store deler av hytteområdene ligger i rød støysone fra skytebanen.

Fylkesmannen viser til at hovedregelen er at bygninger med støyfølsom bruksformål skal unngås. Fylkesmannen fremmer også innsigelse mot hyttebygging i gul støysone, inntil bestemmelsene er strammet opp og støyfaglig redegjørelse med synliggjøring av avbøtende tiltak er på plass.

– Stor risiko

Saksbehandler hos Fylkesmannen, Jorunn Mittet Eriksen sier det er mange punkt som til sammen gjør at Fylkesmannen velger å komme med sin tredje innsigelse som er mot Basecamp kirketaket hyttefelt, mot alpinsenter og alpinbakke.

– Det er en stor risiko med et prosjekt av denne størrelsen i et så stort område med regionale og internasjonale friluftsinteresser. Derfor ønsker vi at kommunen sikrer seg et ordentlig grunnlag for avgjørelsen. Det er noen uavklarte punkt vedrørende hytteområdet, som for eksempel atkomstveg. Det er heller ikke satt noen grense for antall hytter, størrelse på hyttene og teknisk standard. Sammen med slike mangler syns vi også at landskapskonsekvensene er for dårlig vurdert og visualisert. Vi etterlyser også ei vurdering av forventet behov. I tillegg anbefaler vi at det blir gjennomført en markedsanalyse, sier hun.

Vegen videre

Skaug sier det er vanskelig å anslå hvor mye arbeid som nå kreves for å kvittere ut innsigelsene, men sier at det blir prioritert.

– Neste planutvalgsmøte er 3. november. Det kan hende det blir en for knapp frist. Det neste møtet er da i så fall 1. desember.

Hun sier det nå etter tre høringer hadde vært tilfredsstillende å få vedtatt planen, men viser til politikerne for avgjørelsen om Basecamp kirketaket fortsatt skal være med.

– Det har også kommet inn mange merknader som politikerne skal ta med seg på vektskåla, sier hun.

Fylkeskommunens innsigelser omhandler planfaglig grunnlag og hensynet til regionale friluftsverdier.