For alle enheter og ansatte sett under ett, var sjukefraværsprosenten første kvartal 2012, 9,1 prosent. I tilsvarende periode i fjor var fraværsprosenten 7,3 – kommunen opplever en vekst i sjukefraværet på nesten 2 prosent.

Oversikta fra de enkelte enhetene viser alt fra ikke sjukefravær i det hele tatt til oppi 12 til 13 prosent.

At Rauma legesenter er enheten som ikke har registrert sjukefravær i første kvartal, er kanskje mer en tilfeldighet enn slik det skal og bør være. Også leger og ansatte ved et legesenter kan bli sjuk; i første kvartal av 2012 er det ikke registrert fravær grunnet sjukdom.

Ikke uventet er det enhetene der ansatte som driver med pleie og omsorg, som har det største sjukefraværet. Dette er en situasjon som går igjen og igjen. Ved Omsorgssenter Sør er langtidsfraværet nå oppe i 10 prosent. Ved Åndalsnes sjukeheim er det samla fraværet oppe i 9,3 prosent. Ved Heimetjenesten for Åndalsnes og Romsdalen; et samla fravær i første kvartal på 11,2 prosent.

Økt tidspress

I en kommentar fra enheten heter det at tidspresset de ansatte føler, kan være en viktig årsak til et økt prosentvis sjukefravær ved enheten.

Ved Rauma sjukeheim er fraværet i første kvartal registrert til 13,6 prosent. Også ved denne enheten er det høgt tempo og mye press; blant annet som følge av innføringen av samhandlingsreformen der sjukeheimen i Isfjorden er enhetene som står i front når pasienter skal legges inn eller blir krevet ut fra sjukehus.

Omsorgssenter Nord (Veøy) hadde ved førsteb kvartal et sjukefravær tilsvarende 13,3 prosent.

En trend

Ved enheten Bygningsdrift er det også registrert stort sjukefravær; hele 14,8 prosent.

Ved de små oppvekstsentrene i kommunen er det moderat sjukefravær. I Innfjorden er fraværet registrert til 2,8 proent ved barnehagen – 1,5 prosent ved skolen. På Vågstranda er fraværet litt større; 5,9 prosenmt for hele enheten.

Ved Måndalen oppvekstsenter er sjukefraværet høgt. Ved Åndalsnes oppvekstsenter har de et samlet sjukefravær på 13 prosent. Men i Isfjorden går ting rett veg. Fravær tilsvarende 6 prosent første kvartal i fjor er nå redusert til 5,8 prosent.

På Åfarnes er fraværet registrert til 8,5 prosent.

At sjukefraværet varierer fra enhet til enhet. Det kan skyldes tilfeldigheter. Men trenden er klar: Pleie- og omsorgsenhetene topper statistikken; med få unntak. Og turnuspersonalet er de som er mest utsatt for sjukefravær.