Rotenon bør fortsatt være det viktigste virkemiddelet i kampen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Det går fram av Direktoratet for naturforvaltning (DN) sitt forslag til ny handlingsplan mot parasitten. Den såkalte kombinasjonsmetoden som bruker surt aluminium (ALS) i kombinasjon med rotenon, skal videreutvikles med tanke på framtidige utryddelsesaksjoner. De prioriterte områdene for bekjempelse av Gyrodactylus salaris er altså Steinkjer-regionen, Vefsna-regionen, Driva-regionen og Rauma-regionen. Videre foreslås det at kombinasjonsmetoden videreutvikles i Lærdalselvi. Oppstart i 2009 Det planlegges rotenonbehandling av de infiserte vassdragene i Steinkjer-regionen i 2008 og 2009. I Vefsn-regionen legges det opp til bekjempelse i perioden 2009-2011. I Driva-regionen bør langtidssperre etableres i løpet av de to førstkommende år. I Rauma-regionen anbefales oppstart av kartlegging og planlegging i 2009. Forslaget til handlingsplan er utarbeidet på oppdrag fra Miljøverndepartementet. I forslaget legges det opp til at rotenon fortsatt vil være forvaltningens viktigste virkemiddel for bekjempelse av lakseparasitten. Rotenonbehandlinger skal gjennomføres i henhold til Ekspertgruppas påpekninger og internasjonale anbefalinger.Men planen legger også opp til andre tiltak. Kombinasjonsmetoden, dvs. bruk av surt aluminium (AlS) i kombinasjon med rotenon, skal videreutvikles med tanke på framtidige utryddelsesaksjoner. Bruken av fiskesperrer i infiserte vassdrag skal også videreutvikles. Blant annet skal det vurderes om elektriske fiskesperrer kan tas i bruk. Stor trussel I følge ei pressemelding fra DN i går er lakseparasitten Gyrodactylus salaris er, ved siden av rømt oppdrettslaks, den største trusselen mot villaksen. Det er derfor et høyt prioritert mål å bekjempe parasitten der dette er mulig. Utryddelse av parasitten medfører samtidig at risikoen for smittespredning til nye områder minimaliseres. For å lykkes med en bekjempelsesstrategi er det en forutsetning at det til enhver tid benyttes det virkemidlet, eller en kombinasjon av virkemidler, som anses å gi størst effekt. Det er foretatt en vurdering av muligheter og begrensninger ved de ulike metodene som er benyttet for bekjempelse av Gyrodactylus salaris. Det heter videre fra DN at i tilknytning til bekjempelsesaksjoner mot G. salaris skal det legges til rette for at fiskebestandene i størst mulig grad tilbakeføres til det de var før vassdraget ble infisert av parasitten og bekjempelsestiltak gjennomført. Dette arbeidet omfatter både genbankvirksomhet, ivaretakelse av andre fiskearter enn laks i forbindelse med kjemisk behandling og gjenoppbygging av fiskestammene etter at den kjemiske behandlingen er gjennomført. Lars Smisethjell lars.smisethjell[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 24, mobil: 915 10584