- Rauma kommune kjøper forskjellige bruksnummer under gardsnummer 26 i Nesstranda på Åndalsnes – størrelse på arealet er 23 dekar. Dette er areal som i dag tilhører ChristiePartner AS. Kjøpesummen for arealet er foreslått satt til 3.249.781 kroner.

- Rauma kommune selger areal i samme størrelsesorden på Øran Vest – en vesentlig del av dette sjøareal – til ChristiePartner AS. Salgssummen for arealet er satt til 3.239.970 kroner.

- Søndre kai ved dokka på Øran Vest beholdes som offentlig anlegg – den holdes utenfor makebyttet.

- Rauma kommune deltar med 6 millioner kroner for tilrettelegging av areal til andre etappe av utbygginga på Øran Vest.

- Det gis en 9-årig opsjon for mulig erverv av areal til 2. og 3. etappe av utbygginga på Øran Vest. Årlig pris for å holde på arealet er 25.000 kroner. Opsjonen skal vurderes hvert tredje år.

- ChristiePartner kan ta ut masser i Nesstranda for oppfylling av areal på Øran Vest – det kan skje helt fram til årsskiftet 2021/2022.

- ChristiePartner AS har fortrinnsrett på leie av lagerareal ved Søndre kai på Øran Vest. Her skal det inngås en leieavtale med kaieier.

- Bakgrunnen for makeskiftet er at ElementPartner, et selskap i ChristiePartner-gruppen, har planer om etablering av en stor elementfabrikk på Øran Vest. De har i dag produksjonen i Teglverksvegen – ønsker å flytte til Øran Vest. Beliggenhet ved sjø og tilgang til kai er viktige elementer for en framtidig elementproduksjon på Åndalsnes. Utbygginga planlegges i tre trinn.

- Det første byggetrinnet innebærer makebytte, senere utfylling av sjøareal i dokka på Øran. Søndre kai skal utvides inn mot fabrikkområdet.

- I trinn 2 er det snakk om å legge ut en molo bestående av steinmasser i dokka. Rauma kommune vil stå for bygging av en molo/jetee for å sikre mot utvasking av dokka. Til formålet har Rauma satt av 6 millioner kroner. Christie Partner vil kunne fylle ut området på innsiden av moloen; for egen regning, for derved å opparbeide ytterligere 15 dekar industriareal.

- I trinn 3 av prosjektet er det snakk om produksjon i sjø.

- Ei arbeidsgruppe i kommunen har stått for utarbeidelsen av avtalen med ChristiePartner AS. Det er ordfører Lars Olav Hustad og fungerende ordfører Oddbjørn Wærås, Arne Steffen Lillehagen, Kjell Krohn, Dag Søvik og Ole Kjell Talberg. I det første av i alt tre dialogmøter deltok det også representanter for Molde og Romsdal Havn IKS.