Det var i fjor høst at de to hadde vært en tur i Trondheim. Ut på natta skulle de kjøre hjem igjen til Rauma. Sjåføren er tidligere straffedømt i denne saken. Nå er det passasjeren, bileieren, som har fått sin straff i Romsdal tingrett.

Bileieren i 20-åra avga en uforbeholden tilståelse i retten. Han samtykket også i tilståelsesdom.

Mistet førerkortet

Bileieren var siktet for overtredelse av paragrafen i Vegtafikkloven som blant annet sier at «for å ha latt en annen bruke en motorvogn som han eide eller hadde rådighet over på eiers vegne, uten å forvisse se seg om at den som han lar bruke motorvognen fyller vilkårene for å føre den».

Kjøreturen endte i grøfta undervegs. Bilen ble totalskadet, men ingen pådrog seg alvorlige fysiske personskader. Bileierens førerkort ble beslaglagt på stedet. Han fikk igjen dette etter cirka tre måneder, men det ble på nytt beslaglagt etter to måneder.

I skjerpende retning bemerker retten at kjøringen fant sted over en forholdsvis lang og trafikkert strekning samt at den endte med utforkjøring. I formidlende retning er vektlagt siktedes tilståelse og samtykke til forenklet rettergang.

Mannen ble dømt til 14 dagers betinget fengsel med ei prøvetid på to år. Han ble dømt til å betale ei bot på 5000 kroner og han fradømmes retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i 16 måneder. Den tiden førerretten har vært midlertidig tilbakekalt og førerkortet beslaglagt kommer til fradrag i tapsperioden. Han må for gjenerverv av førerretten avlegge full ny førerprøve.

Domfelt erklærte at han vedtok dommen.