Mattilsynet har mottatt et varsel fra Veterinærinstituttet om at en hjort felt under jakt i Gjemnes kan ha vært smittet av skrantesjuke. Endelig prøveresultat er ventet i uke 44, framgår det av ei pressemelding fra Mattilsynet.

- Dette er bekymringsfullt. Til nå har vi kun funnet smitten på villrein i Nordfjella og på elg i Trøndelag. Basert på den kunnskapen vi har i dag er vi i gang med å sanere ut villreinstammen for å kunne ha en bærekraftig villreinstamme der i fremtiden. Det er for tidlig å si noe om hvilken variant av skrantesjuke det dreier seg om, og hvilke konsekvenser et eventuelt positivt prøvesvar får, det må vi komme tilbake til, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet i pressemeldingen.

I pressemeldingen skriver de videre: "Som et strakstiltak trapper vi umiddelbart opp kartleggingen av hjortedyr i dette området. Det er viktig å få mer kunnskap om situasjonen i Møre og Romsdal. Vi ber nå den faglige ekspertisen ved forskningsinstitusjoner og universiteter om vurderinger og alternativer videre. Hjorten var en gammel kolle, og hadde ingen synlige symptomer på sykdommen. Mattilsynet samler nå inn skinn,skrott og slakterester fra dyret for videre analyser hos Veterinærinstituttet. Et endelig prøvesvar ventes i uke 44, og frem til da vil vi vurdere hvilke konsekvenser det kan få, og hvilke alternativer vi har. Hittil i år er det testet 13780 dyr for skrantesjuke i hele landet."