Et langt og omfattende formannskapsmøte, fordelt over tirsdag og onsdag denne uka, resulterte i en del endringer i rådmannens foreslåtte sparetiltak. Innfjorden skule ble tatt vekk fra kuttlista (se denne saka), men sparekniven måtte likevel svinges. Reelt og vakant Formannskapet landet til slutt på å fjerne årsverk i stab og støttefunksjonen. Det vil si kommunens øverste ledelse. Det er snakk om rundt 2 årsverk og i tillegg fjernes et par vakante stillinger for godt. Den ene stillinga er stillinga som oppvekstsjef, som aldri ble bemannet etter Oddvar Helgetun. Besparelsen i stab og støtte tilsvarer rundt en million kroner neste år og ytterligere en million fra og med 2011. – Det er vanskelig å peke på akkurat hvilke stillinger som forsvinner. Dette må bli opp til rådmannen å vurdere, sier Rødstøl. Kapasitet Han legger ikke skjul på at kuttene vil by på utfordringer når det gjelder kapasitet. – Beklageligvis dannes det av og til et inntrykk av at det er for mange ansatte på rådhuset og i neste omgang klages det på lang saksbehandlingstid, kommenterer Rødstøl. Det skal også kuttes i enheten bygningsdrift. Her vil besparelsen tilsvare 350.000 kroner neste år og 700.000 kroner de påfølgende åra. I tillegg foreslår formannskapet følgende kutt for kommunestyret: Reduksjon i antall kontaktlærere (10 stk.); 400.000 kroner. Redusert Norsk 2- opplæring (innvandrere) 240.000 kroner Redusert spesialundervisning; 500.000 kroner Kutt 1 stilling voksenopplæring; 450.000 kroner Rauma musikk- og kulturskole; 340.000 kroner Bruk av assistenter i SFO (styrkingstiltak); 150.000 kroner Gjennomføre sentralkjøkken ved institusjonene; 530.000 kroner Redusert tilbud på Tøndergård; 960.000 kroner. Vollatun, redusert med 1 årsverk; 500.797 kroner Ny avtal bredband og telefoni; 500.000 kroner Redusert vedlikehold bygningsdrift; 520.000 kroner Redusert vedlikehold fortau med mer, teknisk enhet; 700.000 kroner. Forklaring. Tallene som er oppgitt er helårseffekten av tiltakene. For neste år gjelder lavere beløp spart på de fleste punkter, mens full effekt oppnås i 2011. Når det gjelder Rauma musikk- og kulturskole er dette ikke en reduksjon i forhold til tidligere bevilgninger, men en innstramming av overforbruk i enheten. Posten spesialundervisning ser verre ut enn den er. Her er det konkret slått fast at behovet faktisk blir mindre og dermed kan posten reduseres med 300.000 neste år og ytterligere 200.000 året etter. Sentralkjøkkenet vil gi en besparelse på netto 1,5 årsverk, men 50.000 kroner i transport tilkommer.