Det er med stor undring jeg registrerer de negative uttalelsene ledelsen i Åndalsnes og Romsdal Reiselivslag kommer med i media, om Rauma kommunes manglende satsing på reiseliv. Avisoppslagene i ÅA 1. des. er ganske provoserende, og gir grunn til spørsmålet jeg stiller i overskriften. Jeg var i utgangspunktet innstilt på å la uttalelsene passere, men siden det fortsatt pågår en intens lobbyvirksomhet mot formannskapets vedtak, finner jeg nå grunn til å informere litt gjennom avisen. Formannskapets vedtak viderefører eksisterende avtale med reiselivslaget med et tilskudd på nær 420 000- for neste år. Dette i seg selv er en prioritering av en eksklusiv næring. At formannskapet ønsker å ta seg tid til en gjennomgang av den gamle avtalen før en ny flerårig avtale inngås, provoserer tydeligvis ledelsen i reiselivslaget. Det kan heller ikke være ubevisst at ledelsen i reiselivslaget elegant utelater alle andre satsinger Rauma kommune gjør som er direkte eller indirekte relatert mot reiselivsnæringen. Så vidt meg bekjent er Rauma den eneste kommunen i fylket som har opprettholdt et eget lokalt reiselivslag ved siden av destinasjonsselskapet de er tilknyttet, og som har en egen reiselivssjef. Rauma kommune har på vegne av reiselivet i Rauma gått inn med 50 000 i aksjekapital i destinasjonsselskapet Molde og Romsdal, og betaler årlig over 200 000 i medlemskontingent til dette selskapet. I forbindelse med Nasjonal Turistveg foregår det en storstilt oppgradering av Trollstigplatået. Her har Rauma kommune skutt inn 2 mill for å få på plass et nytt forretningsbygg, og sagt seg villig til å stå som eier av bygget. Kommunen betalte ellers 30-40000 for at reiselivslaget skulle få bli medlem i Molde og Romsdal guideservice. For en måned siden fikk reiselivslaget ettergitt 50 000 i lån fra kraftfondet. Kommunen betaler jevnlig for annonsering i reiselivslagets kataloger. Reiselivssatsinger får på lik linje med andre etableringer tilskudd til etablering og produktutvikling. Faktisk har slike satsinger vært prioritert i det siste. Prosjektet om fiske på fjorden, som reiselivslaget stod fram med i avisa, fikk betydelig støtte fra kraftfondet uten at det var nevnt. En spennende satsing på Romsdalshorn stasjon har også fått støtte. Likedan reiselivsproduktet Romsdal .com osv. bare for å nevne noen av de siste satsingene. Slike satsinger gir etter mitt syn en bedre avkastning i lokalsamfunnet enn bare å telle antall reisende over Trollstigen. Samarbeidsprosjektet om å bygge kulturhuset har allerede vist seg å generere så mye aktivitet at overnattingskapasiteten på stedet har vært sprengt. Jeg tror reiselivslaget må jobbe lenge for å vise til tilsvarende resultater. Det øvrige næringslivet har sett nytten av et tett samarbeid omkring samfunnsutvikling og bidrar i disse gode tider med betydelige midler til dette. Merkevarebygging og logoutvikling har vært viktige saker, og kommunens visjon burde være en gavepakke til reiselivsnæringen, uten at jeg har registrert at dette har vært tatt i bruk. Reiselivslaget proklamerer sin egen fortreffelighet, og den store veksten de har skapt i næringen, med bl.a. 20 mill fra cruisetrafikken osv. Jeg synes det er utrolig positivt at reiselivsnæringen har en slik framgang og gleder meg sammen med reiselivslaget og aktørene. Min tanke er imidlertid at en næring som nå går så godt, må kunne klare seg uten en stor økning i kommunale kroner til direkte markedsføring. Dersom kommunen hadde like god økonomi som næringslivet, ville det nok vært lettere å yte mer. Situasjonen er derimot at man har måttet foreta svært strenge prioriteringer i den kommunale driften for 2008, og en rekke tiltak har ikke kommet med. Vi skulle gjerne hatt midler til å få satt inn i hvert fall en del av de for eksempel 20-talls stillingene det er behov for i helse og omsorgssektoren, styrket skole, barnehage, kirke, idrett, vegvedlikehold og så videre. Situasjonen er dessverre ikke slik at nye bevilgninger kan taes fra en Sareptas Krukke. Dersom bevilgningene til reiselivslaget skulle økes, ville det bety at det måtte kuttes på andre nevnte områder i et budsjett som så vidt går i 0. Med hilsen Torbjørn Rødstøl ordfører

<B>Ikke enig.</B> 1. desember sto reiselivssjef og leder i reiselivslaget fram, og ba om mer penger til lokalt reiseliv. I dag svarer ordfører Torbjørn Rødstøl på kravet fra de to. <B> Faksimile: Åndalsnes Avis.</B>